8. Екологічна безпека м’яса і м’ясних продуктів

Одним з важливих показників якості харчових продуктів є їх нешкідливість. Нешкідливість характеризується відсутністю речовин, здатних викликати специфічну і неспецифічну токсичність.

Потенційно небезпечні токсиканти м’яса діляться на три великі групи. До першої групи відносяться речовини, які потрапляють в організм тварини з водою і кормом. Такі речовини достатньо міцно зв’язуються в системі метаболізму з органами і тканинами тварин і можуть зберігатися в них достатньо тривалий час. До цієї групи відносяться іони важких металів. Особливо токсичними елементами є свинець, кадмій, мідь, цинк, миш’як і ртуть. Забруднювачами організму тварини можуть бути радіоактивні речовини (атмосферні осади, іонізуюче випромінювання, вода, рослини). Самими небезпечними для біологічних об’єктів є стронцій-90 і цезій-197. До токсикантів першої групи відносяться також гормони, антибіотики і пестициди, здатні не тільки зберігатися у м’ясних продуктах, але і під дією хіміко-ферментативних і окислювальних реакцій перетворюватися на структурні аналоги, що представляють небезпеку для організму людини. Забруднення антибіотиками і гормонами є слідством вживання цих препаратів з лікувально-профілактичною метою або як кормові добавки для підвищення продуктивності тварин. Особливо токсичні хлорорганічні пестициди застосовуються у рослинництві, а також у тваринництві для боротьби з комахами. Необґрунтоване використовування високих доз азотних мінеральних добрив приводить до збільшення змісту нітриту в рослинних тваринних кормах і водоймищах.

Друга група токсикантів включає ті хімічні речовини, які можуть утворюватися у м’ясі і м’ясних продуктах під дією біохімічних і мікробіологічних процесів. Наприклад, в умовах тривалого зберігання ліпіди можуть утворювати пероксиди і епоксиди.

Певну небезпеку представляє патогенна мікрофлора. Попадання хвороботворних мікроорганізмів у продукти тваринного походження спостерігається впродовж усього «харчового ланцюга»: корми – вирощування худоби – транспортування – переробка худоби – отримання м’ясних продуктів – зберігання і продаж споживачеві.

Враховуючи швидкопсувний характер сировини і сприятливі природні умови для розвитку мікрофлори в м’ясі контроль загальної мікробіологічного обсеменіння і визначення наявності патогенних бактерій і бактерійних токсинів є обов’язковим етапом дослідження сировини і готової продукції.

За вмістом у м’ясних продуктах шкідливих речовин, що відносяться до першої групи, необхідний ретельний інструментальний контроль. Вміст токсинів другої групи можна регулювати аж до попередження їх попадання, забезпечуючи правильні режими технологічної обробки і зберігання продукції.

До третьої групи токсичних речовин відносяться речовини, що потрапляють у м’ясні продукти з добавками, а також в результаті деяких технологічних дій. До них відносяться нітрозаміни, що з’являються в результаті розкладання нітриту натрію. При копченні можуть нагромаджуватися канцерогенні речовини – 3-,4-бенз(а) пірен, фенол. Утворенню канцерогенних речовин також сприяє сильна теплова обробка і, зокрема, обжарювання.

Особливу увагу надають наявності в продукції включень механічного походження (частинки металу, кістки і т.п.). При контакті продукту з тарою (консерви) або устаткуванням в продукт можуть потрапляти солі цинку, олова, свинцю.

Широкий спектр добавок рослинного походження, що використовуються у м’ясній промисловості, можуть містити так звані антипоживні речовини і речовини, що мають токсичну дію. Практичну небезпеку забруднення м’ясних продуктів представляють афлотоксини, продуковані на рослинній сировині цвілевими грибамиАфлатоксини — клас природних  мікотоксинів, що виробляються багатьма видами грибків роду Aspergillus, особливо Aspergillus flavus і Aspergillus parasiticus. Афлатоксини є токсичними і канцерогенними речовинами. Виділють 2 основні групи афлатоксинів — B і G (від англ. blue і англ. green). Потрапляючи до тіла ссавців, афлатоксини метаболізуються печінкою до активної речовини, афлатоксину M1епоксіду. Назву «афлатоксин» часто невірно пишуть як альфатоксин, подібно до іншої речовини, альфа-токсину. Афлатоксини утворюються тільки під час росту грибів. A. flavus утворює їх при температурі від 7,5 до 40 °C. Оптимальною вважається температура 24 °C. Присутність хлориду натрію в невеликих концентраціях стимулюює утворення афлатоксинів, однак вже при концентрації NaCl 14% — розвиток A. flavus і, відповідно утворення афлатоксинів, затримується.

У процесі зберігання показники м’ясних продуктів можуть мінятися. Наприклад, при тривалому зберіганні ковбасних виробів і печінки нагромаджується відповідно гістамін і тірамін. Вміст речовин, шкідливих для здоров’я людини, в м’ясних продуктах строго нормується і не повинен перевищувати гранично допустимих рівнів, встановлених гігієнічними вимогами до якості і безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів.

М’ясна сировина і готові продукти піддаються обов’язковій ветеринарно-санітарній експертизі державною ветеринарною службою з оформленням ветеринарного свідоцтва. Тільки після ветеринарно-санітарної експертизи проводиться санітарно-гігієнічна оцінка сировини і харчових продуктів тваринного походження. Санітарними правилами не допускається наявність у продовольчій сировині і харчових продуктах паразитарних організмів, що викликають інфекційні хвороби тварин і людини. Діючі гігієнічні показники включають контроль чотирьох груп мікроорганізмів:

Приклад вимог за бактеріологічними показниками, вказані у нормативно-технічній документації на ковбасні вироби, приведений у таблиці 5.

Таблиця 5 – Вимоги за бактеріологічними показниками

Найменування показника Допустимий рівень
Загальна кількість мезофільних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, аеробів, КУО, в 1,0 г, не більше

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 1,0 г продукту

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду сальмонела в 25 г продукту

Сульфідредукуючі клостридії в 0,01 г

1∙103

Не допускається

Не допускається

Не допускається

У продуктах тваринного походження нормується вміст радіонуклідів, пестицидів, ветеринарних лікувальних препаратів, а також антибіотиків і гормональних препаратів, які вживалися при відгодівлі, лікуванні і профілактиці захворювань худоби і птахів. Регламентується вміст важких металів, азотвмісних з’єднань, зокрема нітрозамінов (суми нітрозодіетила і нітрозодіметиламіна) і для копчених м’ясних продуктів – поліциклічних ароматичних вуглеводів (бенз(о)пірена).

У таблиці 6 приведений перелік токсикантів м’ясних продуктів, що найчастіше зустрічаються.

Таблиця 6 – Токсиканти м’ясних продуктів

Контамінанти Хімічний клас ПДК, міліграм/кг
Мідь Токсичний елемент 5,0
Цинк Те ж 70,0
Свинець -//- 0,5
Ртуть -//- 0,03
Олово -//- 200,0
Хром -//- 0,5
Кадмій -//- 0,05
Миш’як -//- 0,1
Діетілстільбестрол Гормон
Естрадіол -//- 0,0005
Тестостерон -//- 0,015
Нітрозодіетіламін Нітрозамін 0,001
Нітрозодіметіламін -II- 0,001
Тетрациклін Антибіотик <0,01 *
Левоміцетин -//- < 0,01*
Стрептоміцин -//- <001*
Продовження таблиці 2.6
Грізін -//- < 0,50*
Бацитрацин -//- < 0,02*
(Бензіл) Пеніцилін -//- <0,01*
ДДТ Хлорвмістний пестицид 0,1
ДДД Те ж 0,1
ДДЕ -//- 0,1
Гексахлорциклогексан -//- 0,1
Альдрін -//- Не допускається
Цезій- 137 Радій і його нуклід 1 60–320 Бк/кг
Стронцій-90 -//- 50–200 Бк/кг

Система НАССР. На законодавчому рівні безпека продуктів харчування, зокрема м’ясних, може бути забезпечена прийнятим в Україні національним стандартом НАССР (система оцінки небезпеки і критичної контрольної точки) або ХАССП в російській абревіатурі.

Ця система забезпечує безпеку продуктів на етапі їх виробництва. Вона базується на 7 принципах, які визнані міжнародним співтовариством.

Принцип 1. Проведення аналізу небезпечних чинників, які пов’язані з виробництвом харчових продуктів, на всіх стадіях життєвого циклу, починаючи з вирощування і закінчуючи поставкою кінцевому споживачу, включаючи стадії обробки, переробки, зберігання і реалізації.

Принцип 2. Визначення критичних точок етапів (операцій) технологічного процесу, в яких повинен здійснюватися контроль для усунення небезпечних чинників.

Принцип 3. Визначення критичних меж, яких слід дотримуватися для того, щоб упевнитися, що критична точка знаходиться під контролем.

Принцип 4. Розробка системи моніторингу, яка забезпечить контроль у критичних точках технологічного процесу.

Принцип 5. Розробка коректуючих дій, які повинні здійснюватися, якщо результати моніторингу свідчать, що в певній критичній точці контроль не здійснюється.

Принцип 6. Розробка процедур перевірки, що дозволяють упевнитися у ефективності функціонування системи.

Принцип 7. Документування всіх процедур і даних, які міняються в системі.

Дана система є ефективним засобом управління в цілях захисту процесів від біологічних, мікробіологічних, хімічних, фізичних ризиків забруднення.

2 Comments

 1. It’s serious pourquoi utiliser du viagra Rather than a more moderate law that would apply based on an individual’s conduct under the regime, the version that passed cuts wide and deep across Libyan society, and makes no exception for those who played a significant role in the revolution. It has drawn widespread international criticism. According to a recent op-ed by William Lawrence, a former US State Department official in Libya, “the law not only further weakens already weak institutions, it could cripple them.”

  • my review here I want to create a blog that has a creative layout like what you find on MySpace, but with more traffic. I am not a fan of the Blogger site… Any suggestions?.

 2. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  It’s amazing designed for me to have a web page, which is good for my
  experience. thanks admin

 3. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

 4. hi!,I really like your writing very so much! share we be in contact extra about your post on AOL? I require a specialist in this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you. |

 5. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may revisit yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.|

 6. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!|

 7. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. cheers|

 8. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here. Again, awesome site!|

 9. I do not even understand how I ended up right here, however I believed this submit was once good. I do not recognize who you’re but certainly you’re going to a famous blogger in case you are not already. Cheers!|

 10. I am just writing to make you understand what a outstanding experience my wife’s girl obtained using your webblog. She noticed so many pieces, which included what it is like to possess an excellent helping spirit to let other people with no trouble learn specific specialized things. You truly surpassed readers’ expected results. Thank you for providing these priceless, trusted, informative as well as fun tips about this topic to Lizeth.

 11. Thanks for the tips on credit repair on all of this blog. What I would advice people is to give up the mentality that they can buy now and pay later. As a society we tend to do this for many things. This includes vacations, furniture, and items we want. However, you need to separate your wants from all the needs. While you are working to improve your credit score you have to make some sacrifices. For example you can shop online to save money or you can go to second hand stores instead of expensive department stores for clothing.

 12. I simply wanted to thank you so much once more. I am not sure the things that I would’ve sorted out without the type of strategies revealed by you over that situation. It truly was an absolute horrifying matter in my opinion, however , spending time with the very specialised style you resolved that made me to leap over gladness. I will be happy for this service and then pray you realize what a great job you happen to be providing teaching people today using your web site. Most likely you have never got to know any of us.

 13. After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Thank you!|

 14. Wonderful items from you, man. I have be aware your stuff prior to and you’re just too great. I actually like what you’ve got here, certainly like what you are stating and the way through which you say it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible. I can’t wait to learn far more from you. This is really a wonderful web site.|

 15. Hey very nice site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally? I am satisfied to seek out so many helpful information right here in the post, we’d like develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .|

 16. Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!|

 17. Can I simply just say what a relief to uncover someone that truly knows what they are discussing on the web. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular since you certainly possess the gift.|

 18. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me. Great job.|

 19. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this information So i am satisfied to convey that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much undoubtedly will make sure to don?t omit this web site and give it a glance on a continuing basis.|

 20. I’ve been browsing on-line more than three hours lately, but I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the internet will be a lot more helpful than ever before.|

 21. Can I simply say what a comfort to discover someone that actually understands what they are talking about on the net. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to look at this and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular since you certainly possess the gift.|

 22. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

 23. Hello there, simply became alert to your weblog through Google, and found that it is really informative. I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate for those who continue this in future. A lot of other folks shall be benefited from your writing. Cheers!|

 24. What i do not understood is if truth be told how you are not really much more well-preferred than you may be now. You’re so intelligent. You understand thus considerably in relation to this matter, produced me in my view believe it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t interested unless it is something to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. All the time deal with it up!|

 25. Superb blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any tips? Thanks a lot!|

 26. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless just imagine if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could undeniably be one of the greatest in its niche. Awesome blog!|

 27. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any techniques to help prevent content from being ripped off? I’d truly appreciate it.|

 28. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 29. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 30. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!|

 31. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 32. Hi there! This blog post could not be written much better!

  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I most certainly
  will forward this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read.
  I appreciate you for sharing!

 33. I have been browsing online more than 3 hours these days, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is pretty value sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the net will probably be much more helpful than ever before.|

 34. May I simply just say what a comfort to find somebody who
  actually understands what they are talking about over
  the internet. You certainly know how to bring a problem
  to light and make it important. More and more people should look at this and
  understand this side of the story. It’s surprising you’re not more
  popular given that you certainly have the gift.

 35. Its like you learn my mind! You appear to grasp so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I believe that you just can do with a few to pressure the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I will certainly be back.|

 36. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.|

 37. Its like you learn my thoughts! You appear to understand a lot about this, like you wrote the guide in it or something. I believe that you could do with a few to power the message home a little bit, but other than that, that is magnificent blog. A great read. I will definitely be back.|

 38. İnstagram uygulamasında en mühim olan içeriğin takipçi adedi bulunduğu herkes yönünden bilinmektedir ve bundan sonra
  bu sayıları çoğaltmak bugünümüzde
  çok basit bir hal aldı.
  İnstagram takipçi satin al platformları yardımı ile kısa vakitte yüksek
  takipçiye sahip olan hesapları elde etmek bundan sonra beklenenden çok daha basit gerçekleşiyor.

  Bununla birlikte instagram sitesinde bütün gönderi ve videolarınız dikkat çekecek kadar ilgi çekici hale gelecektir.

  Kullanılan hesapların yoğun bir iletişim alması amacıyla sarfedilen bu platformlar son zamanlarda instagram takipçi satın al süregelen bir şekilde tercih edilmektedir.

  .

 39. Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Thanks

 40. hey there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.|

 41. รีแบรนด์ไป MAXBET ซึ่งก่อนหน้านี้เปลืองชื่อเล่น IBCBET ผู้ให้บริการพนันขันต่อออนไลน์ประการใดถ้วนวงจรแผ่นดินประกอบด้วยใบเล็กเครือญาติหนีสละบริการดุจชอบกฎปฏิบัติลงมาสดเวลานานกระทั่ง 15 ปี จัดหามาเวลายกขึ้นร่างกายภายในนามกรเรี่ยม
  nova88 พอวันที่ 1 เดือนที่ 8 2562 พร้อมสรรพอัพเดตการอุปการะบริการที่อยู่เข้าสมัยแหล่ขึ้น กอบด้วยการปฏิรูปเทคโนโลยีทำนองไม่ว่างเว้นเพื่อลูกทีมทั้งหมดได้มาม่วนกับข้าวสิ้นสุดเดิมพันที่ดินเจริญที่สุด ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่เสียบลูกบอลออนไลน์พนันขันต่อกีฬาออนไลน์ค้างซิปูดเกมส์ค้างสิตุงLottery KENO กับ E-sports
  ทว่ายังคงวางซึ่งบริการเกณฑ์ย่านชั้นนำลำดับขั้นสากล ขาอีกทั้งเชี่ยวชาญมาถึงร่วมขี้เล่นและงาน
  เล่นพนันออนไลน์ ได้มาทั้งหมดหนทางพางที่แล้ว เล่นคว้าตลอดวันที่ NOVA88LIVE โดยเหตุผมยังคงเลิกส่งเสียใครต่อใครจัดหามาประสานเบิกบานกับสิ้นสุดพนันออนไลน์แดนมุ่งหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 42. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.|

 43. Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!|

 44. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads super fast for me on Safari. Superb Blog!|

 45. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!|

 46. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this website.
  I really hope to see the same high-grade content by you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 47. This is really interesting, You’re an overly
  professional blogger. I’ve joined your feed and stay up for in search
  of more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks

 48. БАД-ы, несмотря на массовую рекламу и солидную стоимость, к лекарствам они не относятся и лечебного эффекта не имеют. Это всего лишь дополнение к пищевому рациону, призванное обеспечить организм питательными веществами. И не более. Лечить какое-либо заболевание, в том числе и расстройства в интимной сфере, БАДами не посоветует ни один врач. https://jaredjzod198643.gynoblog.com/3502772/возбудители-для-женщин-которые-усиливают-желание Дженерик Дапоксетин является абсолютным аналогом известного брендового лекарства Priligy. Единственное отличие Дапоксетин – цена, которая в 4 раза ниже, чем у оригинала. В остальном эти препараты идентичны по составу, уровню очистки компонентов и другим аспектам, влияющим на эффективность. Невысокая стоимость и быстрое действие – основные факторы, обусловившие популярность этого лекарства. – лечение преждевременного семяизвержения; – повышение продолжительности сексуального акта.

 49. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!|

 50. Hey terrific blog! Does running a blog similar to this require a large amount of work? I have virtually no understanding of programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just had to ask. Many thanks!|

 51. An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo matter but usually people do not speak about such issues. To the next! Cheers!!|

 52. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!|

 53. I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your website. It looks like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before. Thanks|

 54. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a excellent job with this. Also, the blog loads super quick for me on Opera. Exceptional Blog!|

 55. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.|

 56. Superb site you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!|

 57. ศึกษารูปแบบการจ่ายเงินรางวัล
  การศึกษารูปแบบการจ่ายเงินรางวัล ของแต่ละเกมส์ ก่อนเริ่มลงเดิมพันจริงๆ โดยศึกษาจากเกมส์ ที่มีให้ทดลองเล่น หรือลองเล่นเกมส์ โดยใส่จำนวนเงินเดิมพันน้อยที่สุดก่อน เพื่อศึกษารูปแบบการจ่ายเงินรางวัล ว่าโอกาสได้มากน้อยแค่ไหน เหมาะที่จะลงเงินเดิมพันทีละมากๆ หรือไม่

  ถ้าทำแจ็คพอตแตก แล้วห้ามเล่นเกมนั้นซ้ำเด็ดขาด
  เพราะเกมส์สล็อตส่วนใหญ่ จะสุ่มรอบรางวัลเเจ็คพอตให้แก่ผู้เล่น เมื่อคุณเพิ่งได้เงินรางวัลเเจ็คพอต จากเกมส์นั้นๆ ก็มีโอกาสค่อนข้างยาก ที่คุณจะได้ซ้ำอีกครั้ง
  https://ipro999.com/

 58. และเมื่อคุณมองเห็นรูปแบบ การจ่ายเงินรางวัลแล้ว ก็ให้คุณเริ่มเล่นเกม โดยลงเงินเดิมพันจริง ช่วงใดที่คิดว่าจะไม่มีรางวัลใหญ่ออกมา ก็ให้ปรับลดเงินลงเดิมพันให้ต่ำที่สุด และเมื่อเข้าใกล้สู่ช่วงที่คาดว่าจะมีรางวัลออกมา ก็ให้คุณปรับเพิ่มเงินเดิมพันขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินรางวัลของคุณที่จะได้รับ ซึ่งการใช้เทคนิคนี้ คุณจะได้กำไรมากกว่า การลงเงินเดิมพันเท่าๆ กัน ในทุกๆตาแน่นอน

  โอกาสทำเงินสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์
  ในความเป็นจริงเลย เราไม่สามารถโกง ระบบเกมส์สล็อตได้อย่าง แน่นอน แต่ก็อย่างที่ทราบดีว่า ทุกอย่างย่อมมีช่องโหว่เสมอ แต่เทคนิคสำคัญที่สุด ที่จะทำให้คุณโกบโกยเงินจากเกมส์สล็อต นั่นคือ การเลือกเกมส์ ที่มีโอกาสได้เงินมากที่สุด เพราะในเว็บคาสิโน ที่ให้บริการเกมส์สล็อต จะพบว่า มีจำนวนเกมส์อยู่มากมาย
  https://ipro999.com/

 59.   Вы оформляете заявку на сайте с помощью формы заказа либо через обратный звонок. 36.97 руб. * Для достижения максимальной герметичности, крышка флакона была изменена производителем.   Особенности попперса Состав: Isopropyl Храните попперсы в темном сухом месте при комнатной температуре вдали от огня и нагревательных приборов. Канадские попперсы- самые популярные попперсы, у них нарастающий эффект; Французский продукт Pulse 10 мл Попперс Pulse 10 мл Особенности попперса Что это такое? Многие не знают, как применять попперсы правильно и безопасно, чтобы испытать максимально сильные ощущения. Данная инструкция поможет Вам научиться правильно ими пользоваться.
  http://felixpgwk421986.ka-blogs.com/54974155/
  Eroxin Extra — эффективные капсулы для мужчин, действие которых направлено на усиление полового влечения, усиление ощущений и повышению уровня тестостерона. Средство подарит множественные оргазмы и сексуальную активность благодаря натуральному составу и усилению кровообращения. Эффект от массажа простаты Мне 50 лет. Я думал, что активные годы интимной жизни канули в лето. Что потенцию не восстановить. Но не тут было. Мне помог препарат Эроксин Экстра. Теперь я снова в строю! Основным показанием к лечебному массажу простаты является диагностированный простатит бактериального или абактериального происхождения. Также его назначают при: