3. Функціонально-технологічні властивості м’яса

Поняття функціонально-технологічних властивостей (ФТВ) у прикладній технології м’яса включає комплекс показників, що характеризують здатність системи зв’язувати і утримувати воду і жир, утворювати гелі і емульсії, структурно-механічні, органолептичні і технологічні властивості. Дані показники є пріоритетними при визначенні ступеня прийнятності м’яса для виробництва харчових продуктів.

Знання ФТВ дозволяє раціонально використовувати м’ясну сировину, прогнозувати і направлено регулювати якісні характеристики готових продуктів.

Ключове значення у формуванні ФТВ м’ясних систем відводиться білкам м’яса. М’ясний білок, що є за своєю природою біополімером з величезною кількістю гідрофільних, а також гідрофобних угрупувань, має здібність до набухання, утворення стабільних колоїдних систем, взаємодії з ліпідами.

Вид взаємодії ФТВ
Білок – вода – Набухання, водозв’язування
Білок – білок – Гелеутворення
Білок – жир – Жиропоглинання
Жир – білок – вода – Емульгування

Саме фізико-хімічні характеристики білків, такі як розчинність і набухаємість, здатність утворювати і стабілізувати гелі, емульсії, суспензії, піни, адгезійні і реологічні властивості забезпечують бажану структуру, технологічні показники готових продуктів.

До функціонально-технологічних властивостей м’яса і м’ясопродуктів відносяться:

 • функціональні (водозв’язуюча, гелеутворююча, емульгуюча здатності);
 • структурно-механічні (клейкість, в’язкість, пластичність та ін.);
 • сенсорні (колір, смак, аромат, консистенція);
 • технологічні (вихід, втрати при термообробці).

Розуміння суті технологічних процесів, динаміки зміни і перетворення білків вносить ясність у процес виробництва і дає можливість проаналізувати і зрозуміти причини як позитивних, так і негативних (наприклад, брак готової продукції, низький вихід) результатів. Це також дозволяє встановити правильний причинно-наслідковий зв’язок і спрямувати технологічний процес в потрібне русло, тобто практично виключити з процесу виробництва чинник випадковості.

Водозв’язуюча здатність м’яса. У тканинах тваринного організму вода виступає нарівні з іншими складовими частинами м’яса. Вміст вологи у м’ясі і м’ясопродуктах і форми зв’язку її з основними компонентами визначають структурно-механічні і деякі інші властивості продукту, а також його якість і вихід.

Вода, що входить до складу незруйнованих тканин м’яса, неоднорідна за фізико-хімічними властивостями і роль її неоднакова. Розрізняють дві форми води – зв’язану і вільну.

Зв’язана вода активно утримується головним чином білковими речовинами і іншими компонентами клітин і тканин. Близько 70 % води асоціюється з білками міофібрил, визначаючи їх просторову конфігурацію і функціональну діяльність. Зв’язана вода характеризується рядом специфічних властивостей: нижчою точкою замерзання, меншим об’ємом, нездатністю розчиняти речовини, інертні в хімічному відношенні.

Вільна – це вода, яка не пов’язана зі складовими частинами м’яса. Вона служить розчинником для органічних і мінеральних речовин. Така вода замерзає при 0°С і легко видаляється з тканини за рахунок осмотичного тиску.

Вода в м’ясній сировині:

• зв’язана найміцніше – рівень клітини;

• зв’язана – рівень тканини;

• вільна – обмін за рахунок осмотичного тиску.

Вода в м’ясі і м’ясопродуктах утримується декількома формами зв’язку, відмінними енергією зв’язку, тобто вільною енергією обезводнення.

Хімічне зв’язування вологи відбувається у точно відповідних молекулярних співвідношеннях під час хімічної реакції (гідратації). Технологічні дії, що використовуються у м’ясному виробництві, не впливають на цю найміцнішу форму зв’язку вологи.

Адсорбційна волога – це частина води, яка утримується у м’ясі за рахунок сил адсорбції, головним чином білками. У результаті електростатичних сил тяжіння між диполями води і гідрофільними центрами білкової глобули молекули води фіксуються на поверхні білка, утворюючи гідратну оболонку (рисунку 2).

Рисунок 2 – Гідратована білкова молекула: 1 – диполь води

Перший шар молекул води (мономолекулярний шар) найміцніший адсорбується на поверхні, подальші шари гідратної оболонки у міру того як електростатичні сили слабшають, утримуються все слабкіше.

Рівень міцності і кількість зв’язаної адсорбційної вологи, в основному, обумовлені числом гідрофільних центрів біля білків, що, в свою чергу, залежить від ряду чинників. Перетворення тривимірної структури білкової молекули із стану компактної глобули до рихлої спіралі підвищує кількість гідрофільних груп, доступність пептидних ланцюгів і іонізованих амінокислотних залишків.

Форми зв’язку вологи з м’ясом у порядку убування енергії зв’язку:

• хімічна; • адсорбційна; • капілярна; • осмотична.

 Чинники, що впливають на рівень водозв’язуючої здатності білків:

• природа білків; • рН середовище; • ступінь взаємодії білків один з з одним;
• концентрація солей;  • температура середовища; • ступінь подрібнення.

Ступінь іонізації білків знаходиться в залежності від концентрації електролітів. Наявність нейтральних солей, зокрема кухонної солі, присутність якої підвищує розчинність актину і міозину, перешкоджає їх комплексоутворенню і, отже, збільшує величину зв’язування вологи.

Велике значення має температура середовища. Підвищення її до 40°С посилює розкидаючий тепловий рух диполів води, зменшуючи загальну товщину адсорбційного шару. Нагрівання вище 42-45°С приводить до денатурації білків, їх агрегації і зниження кількості гідрофільних груп.

Водозв’язуюча здатність м’язової тканини підвищується при збільшенні сорбційної поверхні. Це досягається подрібненням м’яса, при якому руйнуються м’язові волокна, вивільняються білки і збільшується їх можливість контакту з водою.

Значна частина вологи в м’ясі утримується також і системою капілярів і пір.

Капілярна волога впливає на об’єм і соковитість продукту. Кількість капілярної вологи залежить від ступеня розвитку капілярної системи, в структурі матеріалу і капілярного тиску.

У незруйнованих тканинах роль капілярів виконують кровоносні і лімфатичні судини. В продуктах, що виробляються з тваринних тканин, ступінь розвитку капілярної мережі залежить від характеру технологічної обробки сировини. В ковбасному фарші система пір і капілярів утворюється в результаті денатурації і коагуляції білкових речовин після теплової обробки.

Міцність зв’язку вологи залежить від величини капілярного тиску: чим він більше, тим міцніше капілярна волога зв’язана з матеріалом. Капілярний тиск, в свою чергу, визначається розміром капілярів. Вода найміцніше утримується в мікрокапілярах радіусом менше 10ֿ³ см .

Капілярний тиск залежить також від поверхневого натягнення, яке можна регулювати різними речовинами. Білки і інші органічні речовини, які є поверхнево-активними, знижують поверхневий натяг. Неорганічні електроліти, зокрема хлористий натрій, будучи поверхнево-неактивними, підвищують його.

Осмотично зв’язана волога утримується матеріалом унаслідок вищого тиску, ніж в навколишньому середовищі. В незруйнованих тканинах вищий осмотичний тиск обумовлений вмістом у клітинах розчинів органічних і неорганічних речовин, які виборче дифундують через напівпроникну клітинну оболонку. В зруйнованих тканинах роль напівпроникної оболонки виконує структура каркаса білкових гелів, в осередках якого утримується вода. Крім того, вищий осмотичний тиск і збільшення кількості осмотично зв’язаної води виникає в результаті концентрації іонів електролітів поблизу полярних груп білка.

Осмотично зв’язана волога легко відділяється від м’яса при руйнуванні клітинної або гелевої структури, а також при зануренні в розчин з вищим осмотичним тиском, наприклад, при посолі.

Кількість осмотично зв’язаної вологи впливає на пружні властивості тканин, консистенцію і соковитість продуктів.

При виробництві м’ясних продуктів додатково вводять воду (шприцювання, кутерування) з метою отримання необхідної структури, консистенції і підвищення виходу. Для її утримування застосовують різні методи активації всіх форм зв’язку вологи – введення хлористого натрію, фосфатів, кутерування, масажування та ін. Така волога утримується найміцніше.

Деяка частина вологи може бути зв’язана спеціальними зв’язуючими добавками, які входять до складу рецептури (білки, полісахариди). Вільна волога, що залишилася, звичайно легко виділяється в процесі термічної обробки у вигляді бульйону. Це, в основному, осмотична волога і певна частина капілярної вологи.

При виготовленні ковбас міцнозв’язана волога повинна складати приблизно 1/3 всієї рідини. Чим більша кількість міцнозв’язаної вологи, тим менше її випаровування. Так, при обжарюванні ковбас втрати за рахунок випаровування вологи складають 7-8 %. Разом з тим, якщо міцнозв’язаної вологи більше 1/3, то продукт виходить надзвичайно твердим. При сушці бажано, щоб міцнозв’язаної вологи було менше.

Для кількісної і якісної характеристики стану вологи в м’ясі і м’ясопродуктах використовують такі поняття, як вологоутримання, вологоємкість, вологість, водозв’язуюча здатність.

Вологоутримання це кількість вологи в матеріалі, віднесена до одиниці ваги його сухої речовини.

Вологість – вологоутримання, виражене у відсотках до ваги сухого залишку.

Водозв’язуюча здатність – це кількість вологи, яку може утримати матеріал за рахунок різних форм зв’язку вологи, виражене у відсотках до початкової маси м’яса.

Вологоємкість – вологоутримання при повному насиченні водозв’язуючої здатності матеріалу.

Вологоутримуюча здатність це різниця між вмістом вологи у фарші і кількістю вологи, що відділяється в процесі термічної обробки.

Активність води є інтегральною характеристикою форм зв’язку вологи і її властивостей, а також показником наявності тієї частини біологічно активної води, яка може бути використана мікроорганізмами для їх життєдіяльності.

Емульгуюча здатність. Емульгування лежить в основі технологічних процесів ковбасного виробництва. Під емульсією розуміють дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем і рідкою дисперсною фазою, диспергування в колоїдному стані. М’ясну емульсію одержують в результаті інтенсивного механічного подрібнення тканин. Дисперсну фазу в такій системі утворюють жирові частинки різних розмірів, гідратіровані білкові молекули, а дисперсійне середовище – розчин білків і низькомолекулярних речовин.

Сирий ковбасний фарш є емульсією жиру у воді, в якій білок і вода утворює матрицю, що оточує жир.

Здатність жирів утворювати емульсію залежить від природи жиру, температури його плавлення, ступеня подрібнення і наявності емульгаторів.

Чинники, що визначають емульгуючу здатність жирів:

 • природа жиру;
 • температура плавлення;
 • ступінь подрібнення;
 • температура середовища;
 • наявність емульгаторів.

Свинячий жир емульгується краще яловичого, оскільки легше подрібнюється і плавиться при нижчих температурах. Температура середовища виконує роль важливого емульгуючого чинника при утворенні водно-жирових дисперсійних систем.

Підвищення температури до рівня, який забезпечує зменшення величини поверхневого натягу на межі розділу фаз «жир-вода» до нуля, дає можливість одержати взаємне перемішування рідин і утворення емульсій.

Емульсія може бути стійкою тільки за наявності речовин-емульгаторів, які, адсорбуючись на поверхні крапель жиру, перешкоджають їх злипанню. В м’ясних системах такими емульгаторами з виявленою поверхневою активністю є природні складові частини жирів – лецитин, холестерин, моногліцериди, а також солерозчинні білки м’язової тканини.

Взаємодія жир-білок-вода здійснюється завдяки наявності великої кількості гідрофільних і гідрофобних груп в білках. Гідрофобні групи утворюють на зовнішній поверхні крапельок жиру міцний адсорбційний шар, який виконує роль бар’єру, перешкоджаючого коалесценції жиру.

Плівки білків є, по суті, білковими гелями і одночасно емульгаторами. Еластичні і механічні властивості цього шару визначають стабільність емульсії і, як наслідок, якість м’ясних виробів. Таким чином, білок виконує важливу структурну роль в процесі отримання емульсій.

На емульгуючі властивості білка впливають його вид, концентрація, розчинність і гідрофобність, а також величина рН і іонна сила розчину.

Білки м’яса відрізняються своїми емульгуючими властивостями, причому міозин має найбільшу емульгуючу здатність.

Максимальна емульгуюча місткість міофіб рилярних білків виявляється при рН 6-8, а саркоплазматичних – при рН 5,2 .Збільшення іонної сили за рахунок введення кухарської солі сприяє ростy емульгуючої місткості саркоплазматичних білків при вказаному рН, міофібрилярних – в інтервалі рН 5-6.

Оскільки емульгуюча здатність білка обмежена, важливе значення для стабільності емульсії має співвідношення в системі солерозчинних білків і жиру. Оптимальним вважається співвідношення білок:жир:вода, рівне 1:0,8: (3-5).

Зменшення змісту солерозчинних білків в системі чи надмірне введення жиру порушує стабільність емульсії через дефіцит гідрофобних угрупувань, що взаємодіють з жировими краплями.

При надмірному вмісті солерозчинних білків утворюються стійкі емульсії, проте органолептнчні показники погіршуються через підвищену сухість і жорсткість продукту.

Вказані обставини необхідно враховувати при куттеруванні фаршу, оскільки тривалість процесу і ступінь подрібнення м’язових і жирових тканин зумовлює рівень стабільності м’ясних емульсій

Властивості емульсій оцінюють за такими показниками, як стабільність, емульгуюча активність білка, флотаційна стійкість і т. ін.

При оцінці емульсивних властивостей білків і полісахаридів розрізняють поняття «емульгатори» і «стабілізатори». Емульгатори — речовини, які сприяють утворенню і підвищенню стійкості емульсії. Ефективні емульгатори — міцелоутворюючі ПАР, розчинні високомолекулярні речовини, деякі високодисперсні тверді тіла. Дія емульгаторів на межі поділу двох рідких фаз базується на утворенні навколо глобул дисперсної фази адсорбційних оболонок з високою структурною в’язкістю (структурно-механічного бар’єру), які перешкоджають зближенню глобул і їх коалесценції  або флокуляції. Стабілізатори — хімічні речовини, що підвищують стійкість продукту до впливу факторів оточувального середовища (антиоксидантиінгібітори). Деякі білки володіють властивостями як емульгаторів, так і стабілізаторів, що найбільш важливо при виробництві харчових емульсій.

Міцність утримання жиру в м’ясній емульсії характеризується жироутримуючою здатністю

Жироутримуюча здатність фаршу визначається як різниця між вмістом жиру у фарші і кількістю жиру, що відділився в процесі термічної обробки.

 

2 Comments

 1. Could you ask him to call me? sumatriptan 50mg I give Reggie credit for knowing when he was wrong and correcting the situation. Pryor looks better with each start and after last nights performance; I’m sure it made his decision to cut Flynn much easier. They will sign another Vet backup that will not make Pryor feel threaten. GO RAIDERS!!!!

 2. My battery’s about to run out order singulair canada The Common Core State Standards – a national assessment standard currently adopted in 45 states – places a greater emphasis on learning technology for even the youngest pupils. Many school districts in Common Core-aligned states are therefore pushing for an upgrade in technology, arguing that students need such devices to better prepare them for computer-based assessments.

 3. It’s OK medrol z pack The world’s No.3 retailer said on Friday it was in talks toteam up with China Resources Enterprise Ltd (CRE), amove that follows decisions to abandon the United States andJapan and focus on investing in its British home market.

 4. Could I have an application form? isatori energize caffeine content Parcells was a winner of two NFL titles as a coach and master of the franchise turnaround. Ogden, one of the premier offensive tackles of his time, grabbed a Super Bowl ring in 2000. Larry Allen, a 1995 champion with Dallas, was the rare equal of Ogden on the offensive line in their era.

 5. perfect design thanks bayer confidor price Facebook’s initial prospectus showed 845 million active monthly users.  The recent SEC filing from Twitter shows that, quarter-over-quarter, monthly active users at Twitter rose to more than 230 million from 215 million for the three months ended September 30.

 6. Do you know the address? zoloft weight gain 25 mg Oct 18 (Reuters) – Shares of Voxeljet AG, a Germanmaker of commercial 3D printers that created Aston Martin copiesfor a James Bond film, doubled in their market debut asinvestors sought shares in an industry out to change the wayproducts are designed and made.

 7. We’re at university together paroxetine hcl 20 mg en espaol “There are those whose past actions have been so abhorrent,their abuse of power so extreme, the damage inflicted on theinnocent so great, that never again should they be put in aposition to repeat them,” the company said in a July 3 courtfiling. “Richard Scrushy is one of those individuals.”

 8. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  My brother suggested I may like this web site. He was once
  entirely right. This publish actually made my day.
  You cann’t believe simply how a lot time I had spent for this
  info! Thank you!

 9. Independance Immobilière – Agence Dakar Sénégal
  Av. Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké
  BP 2975 Dakar
  +221 33 823 39 30

  Agence Immobilière Dakar

  If you are going for most excellent contents like I do, only go to see this web page every day for the reason that it presents feature contents, thanks

 10. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.|

 11. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. cheers|

 12. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own website and want to find out where you got this from or what the theme is named. Thank you!|

 13. Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent concept|

 14. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But think of if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the best in its field. Excellent blog!|

 15. Hola! I’ve been reading your site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to say keep up the fantastic job!|

 16. Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any recommendations? Bless you!|

 17. I blog quite often and I truly appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.|

 18. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.|

 19. I got this site from my friend who shared with me regarding this site and at the moment this time I am visiting this site and reading very informative content at this time.|

 20. My husband and i felt absolutely ecstatic Edward could complete his homework from the ideas he discovered from your very own site. It’s not at all simplistic just to be giving away helpful tips that men and women could have been making money from. And we discover we have the blog owner to appreciate because of that. Most of the explanations you’ve made, the easy blog menu, the friendships you assist to engender – it’s everything excellent, and it’s assisting our son and our family do think that content is brilliant, and that’s extraordinarily fundamental. Many thanks for all the pieces!

 21. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for beginner blog writers? I’d definitely appreciate it.|

 22. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 23. Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back down the road. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice day!|

 24. Hi there, I do think your web site could possibly be having browser compatibility issues. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, fantastic blog!|

 25. Can I simply just say what a relief to find somebody who actually understands what they are discussing on the internet. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More people have to check this out and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you definitely possess the gift.|

 26. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & help different users like its helped me. Good job.|

 27. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.|

 28. Hi there would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!|

 29. Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your post
  is simply great and i can assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 30. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d certainly appreciate it.|

 31. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!|

 32. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info So i’m satisfied to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot surely will make sure to do not fail to remember this site and provides it a glance on a relentless basis.|

 33. Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it|

 34. I am really impressed along with your writing abilities and also with the layout for your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it’s uncommon to see a nice weblog like this one these days..|

 35. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!|

 36. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d truly appreciate it.|

 37. Thank you for any other informative site. Where else may I am getting that kind of info written in such a perfect way? I’ve a venture that I’m just now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.|

 38. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept|

 39. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My website is in the very same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Regards!|

 40. I feel that is among the such a lot significant info for me. And i’m happy studying your article. But should observation on some common things, The site taste is wonderful, the articles is in point of fact excellent : D. Excellent process, cheers|

 41. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 42. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!|

 43. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. However just imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this site could definitely be one of the very best in its niche. Amazing blog!|

 44. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.|

 45. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!|

 46. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon.|

 47. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with your site. It appears like some of the text on your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Cheers|

 48. I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information a person supply on your visitors? Is going to be back incessantly in order to check up on new posts|

 49. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.|

 50. Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

 51. Hey there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share. Thanks!|

 52. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.|

 53. Admiring the time and effort you put into your website and in depth information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 54. naturally like your web site but you need to take a look at the spelling on quite
  a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and
  I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I’ll surely come again again. 0mniartist asmr

 55. Greetings, There’s no doubt that your website might be having web browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine however,
  if opening in IE, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent blog!
  0mniartist asmr

 56. Normally I don’t read post on blogs, however I would like
  to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great post.

  0mniartist asmr

 57. I just like the helpful info you supply for your articles. I will bookmark your blog and test once more right here frequently. I am slightly sure I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!|

 58. Hi there I am so thrilled I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.|

 59. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever
  before.

 60. I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own blog and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!|

 61. I think that everything wrote made a ton of sense.
  But, think on this, what if you composed a catchier post title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website,
  however suppose you added something to possibly get people’s attention? I mean 3.
  Функціонально-технологічні властивості м'яса | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА is
  kinda plain. You should look at Yahoo’s front page and watch how they create article headlines to grab viewers
  to click. You might try adding a video or a picture or
  two to get readers excited about what you’ve got to
  say. In my opinion, it would make your posts a little livelier.

 62. I was excited to discover this page. I wanted to thank you for your time for this fantastic read!!

  I definitely enjoyed every bit of it and I have you saved as a favorite to look at new information on your site.

 63. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your design.
  Thanks

 64. If you compare many other gambling markets to the UK’s, you’ll find that the latter is much more liberalised. This means that just about all forms of gambling, whether online or offline, are legal there. A licence must be obtained by the operator from the UK Gambling Commission to operate in the country, including for those wanting to provide online poker. Companies acquiring such a licence are rigorously audited, meaning that fair poker gaming experience will be had in the UK. Online Casino Games Rating – Casinos with a minimum stake of 1 cent Point No Point Casino | How to play online casino The first steps to get started 01534 873423 Wind creek casino promotions to start off, corporate events. Your hands should be agile and fast, bucks nights. At this point, fundraisers. The action unfolds across numerous stages, conferences and product launches. In common, and that is to win some cash. The first thing you will need to determine is the degree of safety of this slot machine online, the game is much the same as standard roulette and played with the usual roulette wheel with 37 pockets divided into Green — which is zero — and Red and Black. http://www.erasem.com/betatest/member.php?action=profile&uid=85576 Using Paysafecard is basically free – there are no charges and additional costs when purchasing a ticket or making a deposit into online casinos. Some gambling sites, however, may impose small deposit fees per every transaction. In addition, some fees may apply in certain cases. First of all, Paysafecards do not expire but they come with a monthly administration fee of €3.00 ($2.00) which is applicable only after 12 months of inactivity. The fee is deducted from the Paysafecard balance on the 13th month after the purchase. Casinoland: this is a popular site that users engage in. It has a customer support chat that works 24/7 and is fast at assessing your situation. This chat doesn’t only offer its services online, as it also works via telephone. It has over 700 games that include roulette, blackjack, Pontoon, and pokies. It has, nonetheless, a limited range of virtual table games, which, to some users can be a drawback. It offers welcome bonuses of up to NZD$800.00 and other redeemable, limited edition prizes to regular users. It supports prepaid payment methods like PaySafe cards and is a licensed Paysafecard casino that is legal in numerous countries.

 65. scoliosis
  Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog! scoliosis

 66. scoliosis
  Thanks , I have just been searching for information about this
  topic for ages and yours is the greatest I’ve found
  out till now. However, what in regards to the bottom line?
  Are you positive about the source? scoliosis

 67. Hello, i feel that i noticed you visited my website thus i came to return the choose?.I’m
  attempting to find things to enhance my site!I assume its
  good enough to make use of a few of your ideas!!

 68. Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
  manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

 69. Superb blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any recommendations? Bless you!

 70. Jackpot Village er her endelig, 21 casino District. In future, state or local exemptions. New mobile slots no deposit bonus the 7bit bitcoin slot casino always shows the rate of one bitcoin against one dollar, or tax calculations. 21 casino check out 31 stunning national parks from the comfort of your home, you should opt for a site that offers the European version. What is a casino bonus i’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful, con il quale veniva disciplinato il rapporto tra il giocatore e il casinò online. Please verify these dates with alderley edge community primary school, cinematic graphics. Paysafecard is ultra-secure and amazingly easy to use, but it is certainly not perfect for everyone. While most online casinos accept Paysafecard, not all cities have locations where you can purchase PIN codes. Furthermore, if you want to deposit more than £100, you’ll need to buy many codes or keep heading out to purchase new ones. This lack of convenience is a problem for some users. However, if you want the highest security possible – including not sharing financial information – Paysafecard is an excellent choice. https://myirishcousin.com/community/forums/profile/lawannapilkingt/ New 2021 Slot Machines | The world’s online casinos, the locations not to be missed Commerce Casino Slots – Introduction to online casinos: what you need to play These can be found out via our list of casino bonuses. Simply go there and select the Paysafecard box on the payment provider filter, which will give you all the bonuses offered by casinos that support Paysafe payments. For those of you interested in free bonuses, then our list of no deposit bonuses will have all of those, and the same filter can be applied there. In July 2019, the leading global payment system, Paysafe, signed a partnership with the greatest video streaming platform YouTube. In this collaboration, Paysafecard becomes an alternative payment option for YouTube Premium in some European countries such as the UK, France, Germany, and Spain.

 71. Перед тем, как принимать те или иные меры лечения, стоит прежде всего точно узнать свой диагноз, тип и степень заболевания, чтобы лечение было эффективным и могло принести желаемый результат. Не рекомендуется заниматься самолечением и использовать в домашних условиях средства, в действии которых Вы не уверены. Заполните форму для консультации и заказа Молния Зевса средство для потенции. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении Заполните форму для консультации и заказа POTENCIALEX капсулы для повышения потенции. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении https://healthcareporch.com/our-team/profile/nikole64382280/ В Клинике мужского здоровья ГНИЦПМ проводится диагностика и лечение простатита, аденомы предстательной железы и синдрома хронических тазовых болей у мужчин. Клиника окажет комплексную помощь в выявлении и терапии сопутствующих заболеваний мочеполовой системы и преодолении психологических расстройств, связанных с заболеванием простатитом. Пациентов с хроническим бактериальным простатитом и пациентов без признаков токсикоза с острым бактериальным простатитом следует лечить при помощи фторхинолонов и симптоматических мер. Хронический простатит представляет собой длительное воспаление, в результате которого нарушаются строение и функции предстательной железы. Ударно-волновая терапия — современный эффективный метод лечения простатита у пациентов любого возраста. Процедура проходит без боли и действует на причину заболевания, а не симптомы, дает стойкий терапевтический эффект после 2-х недель проведения процедур. Снижает медикаментозную нагрузку на пациентов. Эффект физиопроцедур при простатите: Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса.

 72. Next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, however I genuinely thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 73. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 74. Please let me know if you’re looking for a author for your site. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Many thanks!

 75. สถานการณ์โรคโควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง วานนี้(17 กรกฏาคม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 466 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 3 ราย ค่อนข้างหนักอีก 23 ราย
  Go to https://ipro999.com/

 76. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Appreciate it

 77. เคเลชี่ อิเฮียนาโช่ กองหน้าตัวเก่ง เลสเตอร์ ซิตี้ ตั้งเป้าหมายพาทีมชนะและเก็บแต้มให้มากกว่าซีซั่นก่อน

  เคเลชี่ อิเฮียนาโช่ กองหน้าตัวเก่งของ “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ชาวไนจีเรียวัย 24 ปี ให้สัมภาษณ์หลังกลับมาเริ่มซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมกับการเล่นหลายรายการในซีซั่น 2021/22

  โดย อิเฮียนาโช่ กล่าวถึงการกลับมาฝึกซ้อมว่า “ตอนนี้เราต้องมุ่งมั่นกับการเตรียมตัว เราต้องโฟกัสและเตรียมทีมให้ดีที่สุดสำหรับฤดูกาลใหม่ ผมรู้สึกมีความสุขกับการได้กลับมาอยู่กับบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่พิเศษแบบนี้ พวกเราเป็นครอบครัว เป็นเพื่อน ดังนั้นมันจึงดีมาก ๆ ที่ได้กลับมาเจอทุกคน”

  กองหน้าเลสเตอร์ ซิตี้ ยังเปิดเผยถึงเป้าหมายฤดูกาลหน้าว่า “ผมยิงได้หลายประตูเมื่อฤดูกาลก่อน ผมคิดว่าปีนี้ เราต้องพยายามหนักกว่าเดิมและต้องโฟกัสที่ตัวเราเองเท่านั้น ผมรู้สึกว่านี่จะเป็นซีซั่นของเรา และเราจะทำตามเป้าหมายของเราได้”

  “ผมหวังว่าจะทำประตูให้มากกว่าเดิม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทีม ผมอยากให้ทีมชนะมากกว่าเดิมและมีแต้มมากกว่าเดิมด้วย” อิเฮียนาโช่ กล่าวปิดท้าย
  Go to https://ipro999.com/

 78. It is appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I may just I wish to suggest you few fascinating issues or suggestions.

 79. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 80. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 81. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 82. สล็อตออนไลน์ PG SLOT เว็บไซต์เดียวเล่นได้ทั้ง เกมสล็อต และ ยิงปลา เกมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีความสนุกเพลิดเพลินไปกับเกม จนแทบไม่อยากจะหยุดเล่น สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้
  https://ipro689.com/

 83. การใส่รองเท้าทั้งหุ้มส้นและรองเท้าแตะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพเท้าอย่างการติดเชื้อที่เท้าและเท้าเหม็น เป็นต้น ได้ คนญี่ปุ่นจึงใช้วิธีการแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชูเพื่อรักษาสุขภาพเท้า มาดูประโยชน์ของการแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชูและวิธีการเตรียมน้ำสำหรับการแช่เท้ากันนะคะ
  Go to https://ipro999.com/