2. Загальна класифікація технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств

Різноманітні пристрої, створювані людиною, можна розділити на дві великі групи. До першої ставляться пристрої, частини яких не можуть робити рухів одна щодо іншої, якщо не вважати незначних переміщень; до другої — такі пристрої, частини яких перебувають у русі одна щодо іншої. До першої групи ставляться спорудження (будівлі, мости, телевізійні вишки, радіощогли, резервуари для рідин або газів і т.п.), до другої — механізми й машини.

Чим складніше операції, виконувані машиною, тем більше число механізмів вона містить. До механізмів ставляться передачі обертового руху (ремінні, зубчасті, черв’ячні, ланцюгові) і перетворювачі руху (зубчасто-рейкові, гвинтові, кривошипно-шатунні, кулачкові й ін.).

Різні частини машини, що не піддаються розбиранню, називаються деталями. Нерозбірні частини, які входять до складу всіляких машин, виконуючи ту саму роль, ставляться до деталей загального призначення.

Вони діляться на дві групи: сполучні (болти, гвинти, гайки, заклепки й т.п.) і передачі (вали, осі, опори осей і валів, муфти).

Машини. Пристрій, створюваний людиною й виконуючий механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів і інформації з метою повної заміни або полегшення фізичної й розумової праці людину, збільшення його продуктивності, називається машиною. Під матеріалами розуміють оброблювані предмети, переміщувані вантажі і т.д. За цим визначенням виділяється три основних класи машин:

 • машини-двигуни, що перетворюють один вид енергії в інший. Сюди належать електродвигуни, генератори, турбіни, двигуни внутрішнього згоряння тощо.
 • машини-знаряддя або технологічні машини, що застосовуються для перетворення енергії у конкретну роботу – для обробки продукту, зміни його форми, властивостей, концентрації тощо.
 • обчислювальні машини, призначені для перетворення інформації.

Ознаки, що характеризують машину:
– перетворення енергії в механічну роботу або перетворення механічної роботи в інший вид енергії;
– визначеність рухів всіх її частин при заданому русі однієї частини;
– наявність виконавчих (робочих) органів, які безпосередньо механічно впливають на продукт, змінюючи при цьому його розміри, форму, або містоположення.

По характеру робочого процесу все різноманіття машин можна розділити на класи: силові або енергетичні, що транспортують, інформаційні й технологічні.

Е н е р г е т и ч н і машини. Діляться на дві групи: машини-двигуни й машини-перетворювачі.

Машини-Двигуни призначені для перетворення енергії будь-якого виду (електричної, теплової і т.п.) у механічну. До них ставляться електричні машини (електродвигуни), електромагнітні перетворювачі струму, парові машини, двигуни внутрішнього згоряння, турбіни і т.д.

Машини-Перетворювачі призначені для перетворення механічної енергії в енергію будь-якого виду. До них ставляться електричні генератори, компресори, повітродувки, гідравлічні насоси і т.д.

Т р а н с п о р т у ю ч і машини. Перетворять енергію двигуна в енергію переміщення мас. До транспортуючих машин ставляться конвеєри, елеватори, піднімальні крани й підйомники.

О б ч и с л ю в а л ь н і машини. Призначені для одержання й перетворення інформації. Обчислювальні машини являють собою комплекс технічних засобів, що мають загальне керування. Вони діляться на аналогові обчислювальні машини (АВМ), цифрові обчислювальні машини (ЦОМ) і гібридні обчислювальні системи (ГВС), які сполучають безперервний і дискретний принцип дії.

Т е х н о л о г і ч н е  обладнання. Призначено для переміщення або перетворення оброблюваного предмета (продукту), що полягає в зміні його розмірів, форми, властивостей або стану. До технологічного обладнання ставляться технологічні машини, промислові роботи та апарати, у яких здійснюються теплові, електричні, фізико-хімічні, біологічні й інші впливи, які викликають зміни фізичних або хімічних властивостей або агрегатного стану оброблюваного продукту. Характерною ознакою апарата є наявність реакційного простору, або робочої камери.

Технологічні машини складаються з рухового, передатного й виконавчого механізмів. Найважливішим у машині є виконавчий механізм, що визначає технологічні можливості, ступінь універсальності й найменування машини.

Ті частини машини, які вступають у зіткнення із продуктом і впливають на нього, називаються робочими органами машини, що виконують певний закон руху, який забезпечує протікання технологічного процесу.

Система рухливо з’єднаних гнучких або твердих тіл, що здійснюють рух робочого органу за заданим законом, називається виконавчим механізмом.

Передавальний механізм передає рух від рухового механізму до виконавчого.

Руховий механізм призначено для перетворення одного з видів енергії в механічну.

У будь-якій машині процес обробки відбувається без участі людини, робочими органами управляє сама машина.

По ступеню автоматизації машини діляться на прості, напівавтоматичні й автоматичні.

У напівавтоматичних машинах усі технологічні й більшість допоміжних операцій виконуються без участі робітника. Ручними залишаються транспортні й контрольні операції, пуск і зупинка машини.

В автоматичних машинах усі технологічні й допоміжні операції виконуються без участі робітника.

Для автоматичних машин, що випускають однорідну штучну продукцію, характерні певна багаторазова повторюваність, циклічність роботи й рухів виконавчих механізмів. Початок обробки кожного виробу (або групи виробів): можливо тільки при певному взаємному розташуванні всіх робочих органів, яке називається вихідним положенням.

Сукупність автоматичних машин, з’єднаних між собою автоматичними транспортними пристроями й призначених для виконання певного технологічного процесу, називається автоматичною лінією.

Багато допоміжних ручних операцій неможливо автоматизувати традиційними засобами, використовуючи автоматичні машини. У цих випадках звільнення людину від важкої й одноманітної праці може бути досягнуте за рахунок застосування промислових роботів — принципово нових технічних засобів комплексної автоматизації технологічних процесів, що задовольняють сучасним вимогам створення гнучко налагоджуваного автоматизованого виробництва й здійснення працезберігаючої технології.

Промисловий робот складається з виконавчого пристрою й блоку керування. До складу складних роботів входять також блок сприйняття, що полягає з датчиків, які сприймають сигнали про стан зовнішнього середовища (обстановки), наявності або відсутності предметів обробки і т.д., і система обробки інформації.

Виконавчий пристрій (маніпулятор) — складний багатоланковий механізм із багатьма ступенями свободи (рухливості), оснащений керованими приводами по всіх ступенях рухливості. Під дією автоматичної системи керування роботом його маніпулятор робить рухи, подібні дії рук людину. Звичайно маніпулятор забезпечується набором змінних захватів — «рук» робота, що дозволяють переміщати різні предмети, вироби й заготовки.

По способу керування промислові роботи діляться на роботи, що працюють по жорсткій програмі, що багаторазово повторюють ту саму операцію в певній обстановці з певними предметами (роботи першого покоління); адаптивні, які можуть орієнтуватися в обстановці, пристосовуючись до неї, гнучко змінюючи програму під дією сигналів датчиків, що реагують на зміну обстановки, наприклад форму й розмір предметів (роботи другого покоління); «інтелектуальні», які самі виробляють програму переміщення «рук» маніпулятора (роботи третього покоління).

Покоління роботів не змінюють одне одного, кожне з них застосовується там, де це найбільше доцільно. Оскільки однакові роботи можуть використовуватися в різних виробництвах, їх система керування легко переналагоджується на виконання різних операцій.

Таким чином, промисловий робот — це автоматична машина, що представляє собою маніпулятор з перепрограмувальним пристроєм керування для виконання у виробничих умовах рухових і керуючих функцій, що заміняють аналогічні функції людини при переміщенні предметів виробництва або технологічного оснащення. До засобів робототехніки ставляться також маніпулятори, дистанційно керовані людиною, і маніпулятори, що відтворюють (копіюють) рухи рук людини з більшими зусиллями й переміщеннями.

У харчовій промисловості роботи в перспективі можуть використовуватися в механічних операціях, пов’язаних з переміщенням і орієнтуванням у просторі різних штучних предметів і виробів: при автоматизації вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт, при впаковуванні цукерок у коробки, при груповому упакуванні готових виробів і т.д. Промислові роботи не можуть замінити високопродуктивні автоматичні машини, вони можуть тільки доповнювати їх і входити до складу автоматичних ліній.

Численні види ТО, що відрізняються один від одного за устроєм, виконуваним технологічним операціям і способам їхнього здійснення, можна розділити на групи ТО, які мають загальні ознаки.

Наприклад, групи можна скласти з окремих видів ТО за ознакою використання у тих, або інших видах виробництв підприємств м’ясної промисловості, а саме: забою худоби й оброблення туш; переробки крові; переробки ендокринно-ферментної сировини; обробки кишок; виробництва ковбасних виробів і копченостей; виробництва консервів; виробництва жирів; виробництва кормових і технічних продуктів.

Дана класифікація сприяє кращому уявленню про зв’язок конструкції спеціалізованого ТО з технологічним процесом виробництва.

Можна також класифікувати ТО за принципами впливу на оброблювану сировину: для механічного поділу сировини й м’ясопродуктів (відстоювання, фільтрування, сепарування, віджимання, пресування); для теплової обробки м’ясопродуктів (шпарки, варіння, обпалювання, охолодження, копчення, пастеризації, стерилізації, деаерації, сушіння, випарювання) і т.п.

Використання другого підходу дозволяє тісніше зв’язати принципи роботи ТО із законами механіки, гідромеханіки, теплофізики, фізичної хімії, біохімії й мікробіології. Можлива класифікація ТО за видами виконуваних технологічних операцій, використовуваних у різних видах виробництв: для подрібнення, для перемішування, для формування; для фасування, упаковування й закочування.

Слід зазначити, що ознаки, покладені в основу розглянутих класифікацій, можуть проявлятися в окремих видах ТО в різному ступені. Наприклад, більшість видів ТО забою худоби й оброблення туш не має аналогів в інших видах виробництв, у той час як теплове устаткування або устаткування для здрібнювання характерно для багатьох видів виробництв.

Робота ТО виражається технічними й технологічними параметрами, що становлять його технічну характеристику.

До них звичайно відносять:

 • продуктивність, тобто кількість сировини, що переробляється, або вироблюваної продукції в одиницю часу;
 • споживану енергетичну потужність, що виражається кількістю пари, холодоносія, електрики в одиницю часу;
 • параметри електричної енергії (напруга, частота, кількість фаз), пари (температура, тиск) і холодоносія (вид, температура);
 • параметри сировини й вироблюваної продукції;
 • параметри режиму роботи ТО і його окремих елементів – тиск, температуру, частоту обертання й ін.;
 • габаритні розміри й масу ТО;
 • умови експлуатації (характеристика виробничого приміщення, температура й відносна вологість повітря).

Технічна характеристика ТО визначає його придатність для виконання технологічної операції на конкретному підприємстві.

2 Comments

 1. I’m interested in zyprexa label
  I can accept that part of the Taliban are Afghans and they are probably required to be part of the whole process if we want a sustainable peace – but this does not mean that we should compromise justice, human rights or women's rights with a group that is continuing to terrorise the entire society.

 2. How much is a Second Class stamp? mirtazapine price australia After a few choice scenes in the last couple of weeks, Jim’s subplot really soars this week. He starts out asking difficult questions about Romney’s rhetoric, highlighting once again that even more moderate Republican candidates were sliding towards the right. It’s a near-nostalgic reminder that Romney never really sounded like he had a plan, but the scene neatly subverts expectations again when fellow press member Hallie calls Jim out on being a smart-arse. 

 3. Please call back later neosizexl The blog, called Jalopnik, posted pictures and a video of the Model S fire on Wednesday. Tesla confirmed the authenticity of the images and said the car caught fire after the driver ran over a “large metallic object” causing extensive damage to the front end of the car.

 4. I can’t hear you very well domperidone 10mg canada With that in mind, the best thing for students and parents to do in the next 12 days is to make sure they know the options available to them. Remember that students living in Scotland, and those who took the International Baccalaureate, will have already received their results before August 15, and may even have begun making initial inquiries weeks before A-level results day.

 5. I read a lot methylprednisolone acetate steroid injections Lyon grew up around the confluence of two of France’s most important rivers, the Rhône and the Saône – such a critical point of geography, that it became the capital of Roman Gaul. Curiously, though, it has long ignored its riverfront, or carelessly disfigured it, cluttering it with car parks, railways, main roads and even a motorway. Yet there are now signs of a change: the city is emerging from its lethargy and rediscovering its rivers, with new footpaths, new districts and new boat service, pulling the different districts together and making it easier to fathom out the city and its confusing jumble of bridges.

 6. We’ve got a joint account how much is diflucan without insurance at walgreens The squabbling, upscale Davison family gathers in a country house for the 35th anniversary of the parents (Rob Moran, Barbara Crampton). The four children, each of whom has brought a date, lovingly insult each other and meet one another’s mates. A daughter’s new boyfriend (Ti West) declares himself a filmmaker: “My documentary was in the Cleveland Underground Film Festival. In 2008,” he says. So: Not a good filmmaker, then.

 7. Not available at the moment augmentin 625 india Bon Festivals, known as Obon, have been a part of Japanese Buddhist culture for more than 500 years, and, like many traditional festivals, there is a dance affiliated with the celebration known as bon odori. The Obon festival typically lasts for three days, and during this time it is believed that one’s ancestors revisit him or her to make sure all is well in the family. Bon odori is a way to welcome the ancestors and thank them for their sacrifices. While there are different varieties of the dance depending on the region, many are performed during street parades where anyone is welcome to join.

 8. What do you like doing in your spare time? seroquel 200 mg 30 film tablet “We have some players right now that are getting a real good opportunity to show what they can do,” Vigneault said after Tuesday’s practice in Greenburgh. “Some guys are getting top-six forward minutes, power play time, and some guys’ production is not where it needs to be to stay in those spots (over) the long term. So they’re aware of that. I don’t have to mention any names. But (Miller) would be one of the possibilities of moving up there if people don’t produce.”

 9. Will I have to work shifts? obagi tretinoin 0.1 uk In a concurrent report, the pro-labor National EmploymentLaw Project found that the 10 largest fast-food companies in theUnited States cost taxpayers more than $3.8 billion each year inpublic assistance because the workers do not make enough to payfor basic necessities themselves.

 10. I’d like to tell you about a change of address prevacid pills Kidman was returning from Calvin Klein’s runway show at New York Fashion Week when Wu knocked her down. Wu was later cited by New York police for reckless driving, riding a bicycle on the sidewalk, and riding a bike without a helmet.

 11. I didn’t go to university iqos heets japan price While business adoption hasn’t been huge for Windows 8 thus far (enterprises are big on Windows 7), the software still offers some compelling features. Notably, Windows 8 and the 8.1 upgrade both let you run legacy Windows software and give you form factor options like tablets and hybrid laptop/tablets.

 12. Jonny was here taking carvedilol and metoprolol together Still, analysts say the misfires could prompt a parade offilm writedowns for studios – a black eye for an industry thatprides its public image nearly as highly as its private jets andsummers in Europe. Janney Montgomery Scott analyst Anthony Wiblesays Disney will likely be forced to take a writedownfor the Johnny Depp western “The Lone Ranger,” and Sony for the sci-fi adventure “After Earth” with Will Smith.

 13. I enjoy travelling diclofenac sodium paracetamol in hindi These findings were replicated in a pair of follow-up studies done in the Netherlands, a country that boasts one of the smallest gender gaps in labor, education and politics. Like American men, Dutch men outwardly said they felt fine, but subconsciously they felt worse about themselves when faced with a wife’s or girlfriend’s success.

 14. I can’t get through at the moment benadryl uk vs us “Through the sale of 50 percent we get very experiencedpeople in the TMT (technology, media and telecoms) sector, (who)have invested in a number of assets such as TV channels, contentproducers, cable companies,” Soloviev said.

 15. You are so awesome! I do not think I’ve truly
  read through something like this before.

  So wonderful to find somebody with a few genuine thoughts
  on this subject matter. Really.. thank you for starting
  this up. This website is something that is needed
  on the internet, someone with some originality!

 16. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a
  captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours
  and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 17. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 18. Hey there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!|

 19. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.|

 20. We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You’ve performed an impressive task and our entire community shall be grateful to you.|

 21. I don’t know if it’s just me or if everybody else encountering problems with your website. It seems like some of the text in your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Thanks|

 22. I do consider all of the ideas you have presented on your post. They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. Could you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.|

 23. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read something like that before. So great to discover somebody with genuine thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with a little originality!|

 24. Thanks for any other informative site. Where else could I am getting that kind of info written in such a perfect means? I’ve a mission that I’m simply now operating on, and I’ve been at the look out for such info.|

 25. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!|

 26. Good day I am so excited I found your blog, I really found you by accident, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome b.|

 27. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.|

 28. Hello! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!|

 29. Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Many thanks!|

 30. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could undeniably be one of the best in its niche. Good blog!|

 31. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very
  often inside case you shield this hike.

 32. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.|

 33. Admiring the commitment you put into your site and detailed information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 34. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!|

 35. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

 36. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.|

 37. Hi this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 38. Hiya very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds additionally? I am happy to search out numerous helpful info right here within the publish, we’d like develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .|

 39. May I just say what a relief to uncover a person that really knows what they’re discussing on the internet. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular given that you surely have the gift.|

 40. Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.|

 41. Good day very cool website!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally? I am glad to seek out so many useful information here within the publish, we want develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 42. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 43. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!|

 44. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 45. An interesting discussion is worth comment. I think that you need to write more on this subject matter, it may not be a taboo subject but generally people do not talk about these subjects. To the next! Many thanks!!|

 46. Hello there, just become aware of your blog via Google, and located that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in the event you continue this in future. Lots of folks can be benefited out of your writing. Cheers!|

 47. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific web site.|

 48. you’re really a good webmaster. The website loading pace is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a fantastic job on this matter!|

 49. Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!|

 50. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.|

 51. Can I simply just say what a comfort to discover an individual who
  really knows what they’re discussing on the web. You actually understand how to
  bring a problem to light and make it important. A lot more people
  should check this out and understand this side of
  your story. I was surprised that you aren’t more popular given that
  you definitely possess the gift.

 52. Pretty section of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital
  to say that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.
  Any way I will be subscribing in your augment
  or even I fulfillment you get admission to persistently quickly.

 53. Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading
  it, you may be a great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely
  will come back later on. I want to encourage you to ultimately continue your great writing,
  have a nice morning!

 54. I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was wondering what all is required to
  get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 55. After looking over a handful of the blog articles on your web page, I really appreciate your technique of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website as well and tell me what you think.|

 56. We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website provided us with useful info to work on. You have done a formidable job and our entire community can be thankful to you.|

 57. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good blog!|

 58. Hey this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 59. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.|

 60. Someone essentially help to make seriously articles I might state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual publish extraordinary. Excellent job!|

 61. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 62. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 63. สถานการณ์โรคโควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง วานนี้(17 กรกฏาคม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 466 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 3 ราย ค่อนข้างหนักอีก 23 ราย
  Go to https://ipro999.com/

 64. 💥สิงโตแตกอีกแล้วจ้า!! ROMA SLOT💥

  💵เกมสล็อตแตกง่ายที่สุด โบนัสแตกบ่อยที่สุด 🎁

  ✨มาแรงที่สุดในปี2021 แจ็คพอตแตกหนักทุกวัน 💰

  🔥⚔อย่ารอช้าเข้ามาฟันสิงโตกันเถอะ⚔🔥

  Go to https://www.ipro689.com/

 65. Chelsea have considered making a move for Napoli defender Kalidou Koulibaly this summer, according to Eurosport‘s Dean Jones.

  The journalist says that the Senegalese international has been looked at as a potential alternative to Sevilla’s Jules Kounde.

  Reports in Italy suggest Koulibaly is valued at around €50m (£42.5m), which is a lot less than Kounde’s €80m (£68m) release clause. However, it does seem as though the Blues remain focused on signing the Sevilla defender who is a personal favourite of Thomas Tuchel’s.

  Other defenders have been considered. Villarreal’s Pau Torres is also on the London club’s radar while they did look into signing Real Madrid’s Raphael Varane before he joined Manchester United.

  In regards to Koulibaly, the fact that the centre-back is now 30 may have put Chelsea off from making a formal offer for the player, although you can’t rule out the Blues going back in for him if they can’t agree a deal for Kounde.

  http://www.ipro689.com