Підручники та посібники викладачів кафедри

Значна увага на кафедрі приділяється розробці і вдосконаленню навчальної літератури. На початок 2019 року співробітниками кафедри видано більше 20 найменувань підручників, навчальних посібників і практикумів під грифом Вченої ради ТДАТУ, Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України.
В підготовці підручників до друку приймали участь як досвідчені викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика, так і провідні фахівці ТДАТУ імені Дмитра Моторного та інших профільних закладів вищої освіти України.

Забезпечення дисциплін навчального плану методичними розробками здійснюється згідно із Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту” та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, галузевих стандартів, планом видань кафедри обліку і аудиту для удосконалення змісту і методів навчання.

Перевага у структурі науково-методичних видань надається навчальним посібникам, конспектам лекцій, методичним рекомендаціям для самостійної роботи студентів, ситуаційним завданням, діловим іграм, практикумам, індивідуальним завданням. Методичні видання розробляються відповідно до вимог кредитно-модульної системи та «Положення про організацію навчального процесу в ТДАТУ».

Вивчення дисциплін на кафедрі “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” проводиться за навчальними посібниками, значний вклад в розробку яких внесено кандидатом технічних наук, професором Ялпачиком Федором Юхимовичем. Значна увага приділяється створенню електронних підручників та навчальних посібників. К.т.н., доцент кафедри обладнання переробних та харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Петриченко Сергій Володимирович розробив  РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СТВОРЕННЮ ON-LINE ПІДРУЧНИКІВ ТА ПОСІБНИКІВ. На кафедрі здійснюється моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Постійно відбувається оновлення навчально-методичних матеріалів, зокрема методичних рекомендацій до написання курсових робіт, робочих зошитів для виконання практичних завдань, інформаційного банку тематики.

Значна увага приділяється навчально-методичному забезпеченню виконання магістерських робіт; постійно поновлюється інформаційний банк тем магістерських робіт та об’єктів дослідження.

Співробітниками кафедри видані навчальні посібники та підручники:

Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів

Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум.

Лабораторний практикум з дисципліни Процеси і апарати

Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум.

Переработка рисовой соломы на корм

Кормодробилки конструкция, расчет

Механізація переробки і зберігання плодоовочевоі продукціі

Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв

Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств

Машини та обладнання для хлібопекарського виробництва: Підручник

Машини,обладанння та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції

Розрахунки обладнання харчових виробництв

Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств

Практикум з ремонту обладнання переробних і харчових виробництв

Лабораторний практикум з холодильного устаткування

Посібник для підготовки наладчика обладнання переробних виробництв

Практикум з курсу “Холодильне устаткування”

Технологія і механізація виробництва м’яса і м’ясопродуктів

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу

Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник

Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Лабораторний практикум

Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м’яса і м’ясних продуктів: Навчальний посібник

Процеси і апарати харчових виробництв. Гідромеханічні процеси. Підручник

Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і технології надвисокого тиску. Підручник