5 Фізико-хімічні та бактерицидні властивості молока

Переглянути презентацію “Фізико-хімічні та бактерицидні властивості молока”

Серед хімічних властивостей молока розглядають:

Кислотність — показник свіжості молока, один з основних критеріїв оцінки його якості. У молоці визначають титровану і активну кислотність.

Активна кислотність визначається концентрацією вільних іонів водню і виражається водневим показником — від’ємний логарифм концентрації іонів водню, що знаходяться в розчині, виражається в одиницях рН.

У свіжому молоці рН = 6,68, тобто молоко має слабо-кислу реакцію. Активна кислотність визначається потенціометричним методом на рН-метрі.

Молоко дає слабо-кислу реакцію внаслідок наявності в ньому солей (фосфорнокислі і цитрати), білків і вуглекислого газу.

Титрована кислотність виражається в градусах Тернера(°Т). Титрована кислотність показує кількість кубічних сантиметрів децинормального (0,1 N) розчину лугу, що пішли на нейтралізацію 100 см³ молока або 100 г продукту з подвійним об’ємом дистильованої води в присутності індикатора фенолфталеїну. Момент закінчення титрування — це поява слабо-рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 1 хвилини. Титрована кислотність свіжого молока = 16÷18°Т, допустиме значення для нормального молока 15,99÷20,99°Т.

У різних країнах використовують різні одиниці виміру титрованої кислотності:

           1 °SH = 2,25 °D = 2,5 °T = 0,0225 % молочної кислоти.

Кислотність молока виражається загальною (титрованою) і активною концентрацією водневих іонів. Активна кислотність молока характеризується концентрацією вільних іонів водню і виражається величиною рН (водневий показник рН – негативний логарифм величини концентрації вільних іонів Н і ОН у розчині), яка коливається у межах 6,3 – 6,9, у середньому 6,5 – 6,6. Така величина рН відповідає 0,0000025 г вільних іонів в 1 л молока. За такого співвідношення Н+ іонів компоненти молока, перебуваючи у рівновазі, зумовлюють слабкокислу реакцію. Між активною і титрованою кислотністю молока немає безпосереднього зв’язку. Свіже молоко з високою титрованою кислотністю може мати низький показник активної кислотності і навпаки. Таким чином, зміна титрованої кислотності молока не викликає відповідної зміни його активної кислотності.

Властивість молока підтримувати кислотність на певному рівні пояснюється вмістом у ньому буферних речовин (фосфатів, цитратів, білків). Активну кислотність молока визначають за допомогою рН–метрів.

Титрована (загальна) кислотність. У молочній промисловості свіжість молока визначають за титрованою кислотністю. Вона відрізняється від активної тим, що при титрованій кислотності враховують як активні іони Н+, так і потенціальні, які переходять в активні у процесі титрування молока лугом. Загальна кислотність молока зумовлена вмістом у ньому білків, кислих солей та газів.

Титровану кислотність визначають титруванням лугу з додаванням фенолфталеїну і виражають кількістю мілілітрів 0,1н лугу, використаного на нейтралізацію 100 мл молока: кожний мілілітр використаного лугу відповідає 1° кислотності молока за Тернером (°Т).

Свіжовидоєне молоко має кислотність від 16 до 18 °Т. Так, білки (казеїн, альбумін, глобулін) зумовлюють 4 – 5 °Т кислотності, фосфати та цитрати – 10–12 °Т, вуглець – 1 – 2 °Т.

Кислотність молока може змінюватися залежно від різних факторів у значних межах. Одним із них є тривалість лактаційного періоду. За даними Г.С. Ініхова, дуже висока кислотність молока в перші дні після отелення зумовлюється наявною у ньому кількістю білків та солей. Так, кислотність молозива в перший день після отелення становить 49,5 °Т, на другий день поступово знижується до 21 °Т, а на десятий місяць лактації знижується до 13 – 15 °Т, іноді до 6 – 8 °Т.

За несприятливих умов зберігання у молоці розвиваються молочнокислі мікроорганізми, які зброджують лактозу, внаслідок чого акумулюється молочна кислота, яка зумовлює підвищення його кислотності. Від кислотності молока залежать деякі його технологічні властивості. При підвищенні кислотності за рахунок молочної кислоти порушується стабільність колоїдного казеїну, тому він згортається при нагріванні. Таким чином, титрована кислотність молока є показником його санітарно-гігієнічного стану, критерієм свіжості.

Буферність. Буферні системи мають здатність підтримувати постійний рН середовища при додаванні кислот і лугів. Вони складаються з слабкої кислоти і її солі, утвореної сильною основою, або з суміші двох кислих солей слабкої кислоти. Чим більші буферні властивості, тим більше буде потрібно кислоти або лугу для зміни його рН. Кількість кислоти, яку необхідно додати до 100 см³ молока, щоб змінити його рН на одиницю, називають буферною ємністю молока.

Буферна ємність. Стійке утримання рН молока на однаковому рівні зумовлюється наявністю у ньому солей та білків, які характеризуються буферністю, тобто мають властивість протидіяти зміні величини рН розчину при додаванні сильних кислот або лугів. Ця властивість характерна для розчинів слабких кислот та їх солей, а також сумішей кислих солей. Найбільше значення у формуванні буферності молока мають білки і фосфати. Кількість кислоти або лугу, які треба додати до молока, щоб подолати його буферність, вимірюється величиною буферної ємності.

Під буферною ємністю молока розуміють кількість кислоти або лугу, необхідних для зміщення рН на одиницю. Буферна ємність молока за кислотою приблизно вдвічі більша, ніж за лугом, причому вона непостійна при різному рН; найбільше значення її в молоці при рН 4,5–6,5. Величина буферної ємності молока для кислоти становить 2,4 – 2,6 мл, для лугу – 1,2 – 1,4 мл 0,1н розчину на 100 мл молока.

Буферність біологічних рідин має важливе значення, оскільки завдяки їй організм забезпечений могутньою захисною системою від можливої різкої зміни рН, що негативно вплинуло б на загальний стан організму. Такою ж мірою це значення буферності поширюється і на молоко. Буферність молока має важливе значення в технології приготування молочних продуктів. Буферні якості молока створюють умови, за яких можуть розвиватися молочнокислі та інші бактерії, незважаючи на високу титровану кислотність. Буферні якості змінюються залежно від тривалості періоду лактації, кормів, породи, індивідуальних особливостей тварин.

Окислювально-відновлювальний потенціал — це здатність складових речовин молока приєднувати або втрачати електрони. Молоко містить хімічні сполуки, що здатні легко окислюватися і відновлюватися: вітамін C, вітамін Е, вітамін В, амінокислоту цистеїн, кисень, ферменти. Окислювально-відновний потенціал молока позначається Е і дорівнює 0,25÷0,35 В. Е визначають потенціометричним методом. На зміну Е впливає

 • Нагрівання молока зменшує Е
 • Наявність металів різко підвищує Е
 • Наявність мікроорганізмів підвищує Е

Окислювально-відновний потенціал служить непрямим методом визначення бактеріального зараження молока.

Переглянути презентацію “Мікробіологія молока”

Фізичні властивості молока.

Серед фізичних властивостей молока розглядають:

Густинамаса молока при t = 20 °C, що міститься в одиниці об’єму. Густина є одним з найважливіших показників натуральності молока. Вимірюється в г/см³, кг/м³ і в градусах Ареометра (°А) — умовна одиниця, яка відповідає сотим і тисячним часткам густини, вираженої в г/см³ і кг/м³.

Густина натурального молока не повинна бути нижчою за 1,027 г/см³ = 1027 кг/м³ = 27°А. Густина сирого молока не повинна бути меншою за 28°А, для сортового не менше 27°А. Якщо густина нижча за 27°А, то можна підозрювати, що молоко розбавлене водою: додавання до молока 10 % води знижує густину на 3°А.

Густина молока є функцією його складу, тобто залежить від вмісту жиру. Густина знежиреного молока вища, ніж середня, густина вершків нижча, ніж середня Густина молока. Основний метод визначення густини — ареометричний.

Показник густини молока використовують для перерахунку молока, вираженого в літрах, у кілограми, і навпаки, а також для визначення натуральності молока, розрахунку кількості сухої речовини, сухого знежиреного молочного залишку та інших його компонентів за відповідними формулами. Густина натурального коров’ячого молока коливається від 1027 до 1032, у деяких тварин – від 1026 до 1034 кг/м3. У середньому для збираного молока корів її прийнято за сталу величину, яка становить 1030 кг/м3. Густина знежиреного молока вища від густини незбираного і становить 1036 кг/м3, вершків залежно від жирності – від 1005 до 1025 кг/м3. Істинну густину визначають за температури 20 °С. На кожен градус відхилення від температури 20 °С застосовують поправку 0,2 °А.

Густина молока зумовлюється густиною його компонентів, причому білки, вуглеводи й солі підвищують, а жир – знижує її (таблиця 5).

Таблиця 5 – Щільність компонентів молока, г/см3 (за Г.С. Ініховим)

Складові молока Щільність
середня коливання
Молочний жир 0,9225 0,918 –0,927
Суха речовина 1,3730 1,296–1,450
Білки 1,3908 1,3335 – 1,448
Молочний цукор 1,6103 1,5925–1,628
СЗМЗ 1,6105 1,598–1,623
Лимонна кислота 1,6105 1,553–1,668
Мінеральні солі 2,8575 1,617–3,098

Густина свіжовидоєного молока не набагато менша за густину охолодженого або видоєного 2–3 години раніше. Це пояснюється переходом жиру з рідкого стану в твердий, внаслідок чого зменшується об’єм, а також виділенням з молока поглинутих під час доїння газів. Молоко має мінімальний об’єм (найбільшу густину) за температури –0,3 °С, а не за +4 °С – як вода. При змішуванні натурального молока з водою густина його зменшується і наближається до одиниці. При цьому кожні 10% добавленої води зменшують густину молока приблизно на 0,3 °А.

В’язкість — властивість рідини чинити опір при переміщенні однієї частини щодо іншої. В’язкість вимірюють в Па·с, в середньому при t = 20 °C в’язкість дорівнює 0,0018 Па·с. В’язкість залежить від масової частки сухих речовин, а найбільший вплив роблять білки, жири, а також їх агрегатні стани.

Основні фактори, що впливають на в’язкість молока:

 • Масова частка жиру і ступінь його диспергування: чим більше жиру і менші розміри жирових кульок, тим більша в’язкість. В’язкість гомогенізованого молока вища, ніж негомогенізованого, оскільки збільшується сумарна поверхня жирової фази.
 • Масова частка сухих речовин в молоці: чим більша, тим більша в’язкість.
 • Температурна обробка: підвищення температури молока до 55 °C призводить до зниження в’язкості за рахунок більш рівномірного розподілу складових речовин молока і розплавлення тугоплавких тригліцеридів, що входять до складу молочного жиру. Подальше підвищення температури призводить до збільшення в’язкості, оскільки відбувається денатурація сироваткових білків і осадження їх на міцелах казеїну.
 • Агрегатний стан казеїну: може змінюватися при технологічній обробці молока в процесі приготування деяких кисломолочних продуктів (сир, кефір), в’язкість при цьому збільшується.

Під динамічною в’язкістю, або внутрішнім тиском, розуміють властивість рідини здійснювати опір при переміщенні однієї її частини стосовно іншої. За одиницю вимірювання динамічної в’язкості в міжнародній системі (СІ) прийнято паскаль–секунду (Па∙с). На практиці частіше застосовують пуаз (пз). Останній за кількістю визначається силою в 1 дину, яку треба докласти до одиниці площі (1 см2), щоб зрушити паралельні поверхні рідини на відстані між ними 1 см із швидкістю 1 см/с. Зручніше користуватися не пуазами, а сантипуазами (0,01 пуаза, спз). В’язкість молока звичайно визначають відносно в’язкості води (відносна в’язкість). У середньому відносна в’язкість молока за температури 20 °С становить 1,80 спз з коливанням від 1,30 до 2,20 спз (в’язкість води досягає 1). В’язкість визначається на віскозиметрах Оствальда, Гепплера і ротаційному.

На зміну показника в’язкості молока істотно впливає кількість та хімічна структура білків, у тому числі казеїну. Інші складові менше впливають на показник в’язкості. Протягом лактації вона змінюється. В’язкість молозива підвищується до 25 спз, а на 4 – 5-й день лактації досягає рівня натурального молока. До кінця лактації в’язкість знову дещо підвищується до 2,3 спз. При нагріванні молока до температури 65 °С його в’язкість знижується, тому при сепаруванні молоко підігрівають до температури 35 – 45 °С. При пастеризації за температури вище 65 °С в’язкість молока збільшується внаслідок коагуляції альбуміну. При зберіганні молока та вершків в’язкість збільшується. Ця властивість молока має велике значення у технології виробництва молочних продуктів, оскільки перешкоджає відстоюванню жиру. В’язке молоко дає кращий згусток при виготовленні кисломолочних продуктів, а також гальмує виділення сироватки. В’язкість молока визначають не пізніш як через 6 годин після видоювання за допомогою спеціального приладу – віскозиметра за температури 20 °С.

Поверхневий натяг виражається силою, що діє на одиницю довжини границі розділу двох фаз повітря-молоко. Поверхневий натяг вимірюється в Н/м і становить для води 0,0727 Н/м, а для молока 0,05 Н/м. Більш низький поверхневий натяг молока пояснюється наявністю в ньому поверхнево активних речовин (ПАР) у вигляді білків плазми молока, оболонок жирових кульок, фосфоліпідів і жирних кислот.

Поверхневий натяг залежить від:

 • Температури середовища
 • Хімічного складу молока
 • Режимів технологічної обробки
 • Тривалості зберігання молока
 • Вмісту кисню
 • Агрегатного стану білків і жиру
 • Активності ферменту ліпази

Піноутворення молока прямопропорційно залежить від поверхневого натягу.

В усіх багатофазних розчинах та речовинах на межі з повітрям є поверхневі розділи, які займають великі площини (молоко – повітря, плазма молока – жир).

Поверхневий натяг молока за температури 20 °С становить 72,75 дн/см, збираного молока – 42,4 – 46,6, знежиреного – 47,2 – 51,9 дн/см.

Зниження поверхневого натягу молока порівняно з водою залежить від вмісту в ньому білкових речовин, жирових кульок та лецитину. Поверхня жирових кульок, наприклад, в 1 л молока, становить близько 50 м2, а їх поверхня в 100 г жиру вершків – 115 м2, молока – 175 і знежиреного молока – 335 м2. Величина поверхневого натягу змінюється залежно від кількох факторів. Поверхневий натяг визначають за допомогою сталагмометра за температури 20 °С.

Осмос — одностороння дифузія розчинника в розчин. Сила, яка зумовлює осмос, віднесена до одиниці поверхні напівпроникної мембраниосмотичний тиск. Осмотичний тиск молока нормального складу — відносно постійна величина — 0, 66 МПа. Воно зумовлено вмістом у молоці мінеральних солей і лактози. Чим вищий осмотичний тиск, тим менша ймовірність розвитку мікроорганізмів в молочних продуктах. Цей принцип використовується в технології консервів, а також у виробництві, де використовується сироп (цукор).

Осмотичний тиск розраховують за температурою замерзання молока, оскільки вона теж залежить від масової частки лактози і мінеральних речовин. Температура замерзання — стала величина, в середньому становить — 0,555 °C. Розведення молока водою призводить до підвищення температури замерзання. За її величиною судять про натуральність молока. Температуру замерзання визначають кріоскопічним методом.

Величина осмотичного тиску молока є показником нормальних його властивостей і зумовлюється переважно лактозою та солями, які перебувають у молекулярному та іонному станах.

Молоко є фізіологічною рідиною і має осмотичний тиск, близький за величиною до осмотичного тиску інших рідин організму (крові, лімфи, жовчі) – 0,66 – 0,67 МПа за температури 0 °С. Температура замерзання молока, в середньому, становить –0,555 °С з коливанням від –0,540 до –0,570 °С. Цей показник – величина досить постійна, тому за нею можна встановити натуральність молока (кріоскопічний метод – при розбавлянні молока водою температура його замерзання підвищується). На кожні 10% добавленої води до молока температура замерзання молока підвищується на 0,05–0,06 °С.

Між осмотичним тиском і температурою замерзання рідини є певний зв’язок, тому за температурою замерзання молока можна визначити тиск. Відомо, що одна граммолекула речовини в 1 л розчину зумовлює осмотичний тиск 22,4 МПа. Температура замерзання такого розчину знижується (порівняно з водою) на
1,86 °С.

Протягом лактації у зв’язку зі зміною фізіологічних процесів в організмі тварини температура замерзання молока також змінюється: на початку періоду знижується
(–0,564 °С), до його середини – підвищується і стає показником середньої величини
(–0,556 °С), а до кінця лактації – знову знижується (–0,570 °С). Із підвищенням кислотності молока температура замерзання знижується. Цей показник визначають за допомогою спеціального приладу з використанням термометра Бекмана. Температура кипіння молока, в середньому, становить 100,2 °С.

Теплові властивості молока характеризуються теплоємністю, теплопровідністю та температуропровідністю.

Теплоємність визначається кількістю теплоти (ккал), необхідної для нагрівання одиниці маси (1 кг) на один градус температури (від 14,5 до 15,5 °С) і виражається в ккал/(кг·°С). За одиницю вимірювання питомої теплоємності в СІ прийнято джоуль на кілограм-кельвін [Дж/(кг·К)]. Співвідношення між одиницями таке: ккал/(кг·°С) = 4,1871·103 Дж/(кг·К). Теплоємність молока і вершків залежить від вмісту в них води, жиру та його фізичного стану (таблиця 6).

 Таблиця 6 – Середні показники питомої теплоємності молока і молочних продуктів, ккал/(кг·0С) (за Г.С. Ініховим)

Продукт Вміст жиру, % Інтервали температур, °С
0-5 10-15 20-25 30-40
Молоко 0

5

10

0,948

0,940

0,937

0,943

0,967

0,991

0,943

0,924

0,905

0,943

0,919

0,895

Вершки 20

30

50

0,932

0,927

0,916

1,040

1,089

1,185

0,869

0,832

0,758

0,849

0,802

0,708

Молочний жир 0,890 1,430 0,575 0,475

 Теплопровідність – здатність речовини переносити теплову енергію, а також кількісна оцінка цієї здатності: фізична величина, що характеризує інтенсивність теплообміну в речовині, яка дорівнює відношенню густини теплового потоку до градієнта температури. Коефіцієнт теплопровідності – кількість теплоти, яка проходить за одиницю часу через одиницю плоскої поверхні при різниці температур поверхонь речовин в 1°. Визначається в ккал/(год·м·°С), в СІ – Ват на метр-кельвін [Bt/(m·K)]. Співвідношення між одиницями таке: 1 ккал/(год·м·°С) = 1,163 Вт/(м·К). Коефіцієнт теплопровідності залежить від складу продукту, його будови, об’ємної маси і температури. Теплопровідність молока коливається в межах 0,340-0,450 ккал/(год·м·°С) (таблиця 7).

Температуропровідність – фізична величина, що характеризує швидкість зміни (вирівнювання) температури речовини у нерівноважних теплових процесах. Чисельно дорівнює частці від ділення коефіцієнта теплопровідності тіла на добуток його питомої теплоємності та густини, виражається у метрах квадратних за годину (м2/год), в системі СІ вимірюється в м²/с. Співвідношення між одиницями таке: 1 м2/год = 2,778·10–4 м2/с, коефіцієнт температуропровідності α2/год) є відношення коефіцієнта теплопровідності  [ккал/(год·м·°С)] до добутку питомої теплоємності С [ккал/(кг·°С)] на об’ємну масу V (кг/м3):

За результатами експериментальних досліджень питома теплоємність незбираного молока становить 0,910 – 0,925, згущеного – 0,53 – 0,60, сухого – 0,50, чистого молочного жиру в розтопленому стані (40 – 60 °С) – 0,433 – 0,524 ккал/(кг·°С).

 Таблиця 7 – Коефіцієнти теплопровідності молока і молочних продуктів, ккал/(год·м·°С) (за Г.С. Ініховим)

Продукт Вміст жиру, % Температура визначення, °С
0-2 18-20
Молоко 0,1 0,360 0,470
3,5 0,345 0,425
Кисле молоко 0,1 0,302 0,395
3,5 0,305 0,407
Вершки 25 0,275 0,330
40 0,242 0,273
Масло 85 0,136 0,201
Молочний жир 100 0,113 0,145

Чим вище коефіцієнт температуропровідності, тим швидше відбувається нагрівання і охолодження продукту. Для натурального молока цей коефіцієнт становить 0,00044 м2/год. (таблиця 8).

 Таблиця 8- Коефіцієнти температуропровідності молока і молочних продуктів (за О.І. Овфакторовим та К.К. Горбатовою)

Продукт Температура, °С α·106
м2/год м2
Молоко
знежирене 15 410 0,114
незбиране 15 440 0,122
Вершки жирністю 20% 15–17 344 0,095
Сметана 20 368 0,102
Згущене молоко з цукром 333 0,092
Масло 18–20 221 0,061
Молочний жир 15 336 0,093
Сироватка 15 460 0,128

Електропровідність молока — обернено пропорційна величина до електричного опору. Вона характеризується здатністю розчину проводити електрику, електропровідність вимірюють Сіменс/м. Молоко — поганий провідник електрики, але електропровідність може збільшуватися за рахунок зміни складу мінеральних речовин. Електропровідність зумовлена ​​наявністю в молоці іонів водню, калію, натрію, кальцію, магнію та хлору. Для молока електропровідність становить 0,46 Сіменс/м.

Питома електропровідність молока здорових корів достатньо постійна. Вона коливається від 39,37·10–4 до 51,29·10–4, в середньому становить близько 46·10–4см/м–1. Величина електропровідності залежить від періоду лактації. Найнижчу електропровідність має молозиво (30·10–4), а молоко в кінці лактації, навпаки, – дуже високу, яка досягає 65·10–4 См/м–1.

На електропровідність молока впливає фізіологічний стан (тільність, тічка) та різні захворювання корів. У молоці хворих тварин підвищується вміст солей, тому електропровідність його збільшується, досягаючи при маститі та туберкульозі вим’я
130·10–4 См/м–1. Знижується вона при додаванні води в молоко і підвищується при підвищенні кислотності.

Електропровідність молока можна використовувати з практичною метою: для контролю за ступенем випарювання води у виробництві згущеного молока, а також швидкістю розчинення сухого молока у воді.

Бактерицидні властивості молока.

У молоці після доїння містяться мікроорганізми, кількість яких протягом 2 годин суттєво знижується. Здатність молока пригнічувати дію мікроорганізмів називається бактерицидними властивостями, а період часу, протягом якого в молоці виявляються бактерицидні властивості називається бактерицидною фазою.

Бактерицидні властивості молока зумовлені наявністю в ньому ферментів (лізоцим, пероксидаза), імуноглобулінів, лейкоцитів.

Бактерицидна фаза залежить від:

 • Бактеріального зараження, яка залежить від дотримання санітарно-гігієнічних умов
 • Температури молока (чим вище, тим коротшою є бактерицидна фаза)

Якщо молоко після доїння відразу очистити і охолодити до 4 °C, то тривалість бактерицидної фази складе 24 години, якщо до 0 °C — до 48 годин.

Молоко, що накопичується у молочній залозі, містить невелику кількість мікроорганізмів.  Потрапляючи в молоко через дійки вим’я, вони не тільки не розмножуються, а й поступово гинуть.

Поки у свіжовидоєному молоці зберігаються бактерицидні речовини, мікрофлора також не розмножується і кислотність такого молока зберігає свої натуральні властивості.

У свіжовидоєному молоці не розвивається мікрофлора. Це пояснюється наявністю тут бактерицидних речовин, які утворюються в організмі тварин. Бактерицидні речовини є тільки у свіжовидоєному молоці, а в кип’яченому і пастеризованому їх немає, бо вони руйнуються при нагріванні до температури 65 – 70 °С. Припускається, що бактерицидні властивості молока зумовлюють імунні тіла (лактеніни, лізоцим, лецитин та лейкоцити).

Період, протягом якого виявляються бактерицидні властивості молока, залежить від:

 • часу від його видоювання до охолодження – чим коротший цей проміжок часу і ефективніше охолодження, тим довше зберігаються бактерицидні властивості молока;
 • температури охолодження – чим вона нижча, тим довше зберігаються властивості свіжого молока;
 • початкової кількості мікроорганізмів у молоці – чим їх менше, тим довше за інших однакових умов можна зберігати бактерицидні властивості молока.

Бактерицидна фаза. Час, протягом якого в молоці виявляються бактерицидні властивості, називається бактерицидною фазою. У цей час під впливом бактерицидних речовин бактерії не розмножуються. Інколи кількість їх навіть зменшується, а кислотність молока не збільшується.

Розвиток мікроорганізмів протягом бактерицидної фази залежить від тривалості і температури зберігання свіжовидоєного молока (таблиця 9).

Бактерії у свіжовидоєному молоці дуже швидко розмножуються завдяки сприятливим умовам живлення та температур. При цьому молоко втрачає бактерицидні властивості, свіжість (підвищується кислотність, з’являються вади смаку та запаху). Щоб подовжити бактерицидну фазу до 24 годин молоко треба охолоджувати відразу після доїння до температури 8 °С, до 48 годин – до 0 °С. При нагріванні молока до температури 60 °С воно втрачає бактерицидні властивості. Бактерицидна фаза молока має велике практичне значення, чим вона більша, тим довше зберігається молоко в свіжому стані.

 Таблиця 9 – Збільшення кількості бактерій залежно від тривалості і температури зберігання (за В.М. Богдановим)

Тривалість зберігання          молока після доїння, год. Кількість бактерій в 1 мл молока, тис. шт.
Охолодженого Не охолодженого
0 (свіжовидоєне молоко) 11,5 11,5
3 11,5 18
6 8 102
12 7,8 114
24 62 1300

Продовження бактерицидної фази молока, видоєного у звичайних санітарно-гігієнічних умовах, залежить від температури його зберігання. Так, за температури зберігання молока 37 °С бактерицидна фаза триває до 2 годин, при 30 °С – до 3; при 25 °С – до 6; при 10 °С – до 24; при 5 °С – 36; при 0 °С – 48 год.

Стійке зберігання натуральних властивостей молока без підвищення його кислотності можливе при охолодженні його після доїння до температури 8 °С.

Видоєне за суворих умов дотримання санітарних вимог молоко зберігається свіжим майже вдвічі довше, ніж видоєне без дотримання санітарно-гігієнічних норм.

3 Comments

 1. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Hey there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My website goes over a lot of
  the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to shoot me an email.

  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 2. Independance Immobilière – Agence Dakar Sénégal
  Av. Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké
  BP 2975 Dakar
  +221 33 823 39 30

  Agence Immobilière Dakar

  What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this
  I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads.

  I’m hoping to contribute & assist other users like its aided me.
  Good job.

 3. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your internet site.|

 4. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.|

 5. Hello excellent blog! Does running a blog like this require a great deal
  of work? I’ve no expertise in coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any
  suggestions or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic nevertheless I simply wanted to ask.
  Kudos!

 6. Right here is the perfect site for everyone who wants to find
  out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would want
  to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been discussed for many years.
  Great stuff, just wonderful!

 7. Do you mind if I quote a couple of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the
  very same area of interest as yours and my users would definitely benefit from some of the information you provide
  here. Please let me know if this alright with you.
  Appreciate it! asmr 0mniartist

 8. Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed
  .. Any suggestions? Cheers! asmr 0mniartist

 9. Appreciating the dedication you put into your site and detailed information you present.

  It’s awesome to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same unwanted rehashed material. Wonderful read!
  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.
  0mniartist asmr

 10. Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I’m glad to seek out so many useful info here within the put up, we need work out more techniques on this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 11. I blog frequently and I really appreciate your content.

  This article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new information about once a week.
  I subscribed to your RSS feed as well.

 12. Its such as you read my thoughts! You appear to know so much approximately this,
  like you wrote the guide in it or something.
  I think that you just could do with a few p.c.
  to pressure the message home a little bit, but instead of
  that, that is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 13. After looking into a handful of the blog articles on your site,
  I truly appreciate your way of writing a blog. I book marked it to my
  bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Please check out my website too and let me know how you feel.

 14. scoliosis
  You made some really good points there. I
  checked on the web for additional information about the
  issue and found most people will go along with your
  views on this website. scoliosis

 15. dating sites
  Great blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out
  there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations?
  Thank you! dating sites

 16. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I
  may revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to guide other people.

 17. Hi there exceptional website! Does running a blog like this require a lot of work?
  I have very little expertise in programming however I
  was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any ideas
  or techniques for new blog owners please share. I understand
  this is off subject however I just had to ask. Thanks a lot!

 18. Hi there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people
  will be benefited from your writing. Cheers!

 19. Its like you read my mind! You appear to know
  so much about this, such as you wrote the ebook in it
  or something. I feel that you simply could do with a few
  p.c. to drive the message house a little bit, but other than that,
  this is great blog. An excellent read. I will certainly be back.

 20. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. In my view,
  if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 21. When looking for a casino, every user looks for the term “Provably Fair”. It is a system where users can verify their bet results through cryptographic measures thus ensuring no manipulation of bets was done by the casino. CryptoGames is renowned for providing provably fair games. While Bitcoin and the casinos that accept it certainly do have their attractive features, the cryptocurrency is not altogether perfect. Apart from the casinos and a few other institutions that accept Bitcoin, many do not, which could potentially cause problems, especially if you want to use your winnings to purchase the car or house of your dreams. You also need to bear in mind that the cryptocurrency is entirely web-based, so if you cannot access the internet, you cannot access your Bitcoins. FortuneJack, established in 2014, is probably the most trusted Bitcoin casino out there. It is provably fair and regulated by the Curacao government. There are over 500 games available on Fortune Jack. With the Dice Jackpot game, you can even choose your own lucky number, a feature that is not available in other casinos. Deposits are available through several cryptocurrencies such as Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash and many more. https://wiki-triod.win/index.php/Online_paysafecard_casino_zdarma Forum Role: Participant Uber Technologies Inc said on Wednesday it expects its employees to return to office by Sept. 13, making it one of the first major U.S. tech companies to set a return date. Employees will be required to work at least three days from office, Uber Chief People Officer Nikki Krishnamurthy said in a letter to workers. Many tech companies including Microsoft Corp and Salesforce.com have said they would start reopening their offices, months after the COVID-19 pandemic-induced lockdowns forced them to shift to work-from-home models. MAKING A CHANGE Check the latest LavaSwap (LAVA) price in Bitcoin (BTC)! Exchange Rate by profitlaserufa.ru Changes in the value of Bitcoin in Litecoin. $ Pre Fork Satori Roll Bitcoin Poker Chip Collectible. $ Free shipping. Price of Bitcoin Cash in United States Dollar bitcoin using latest exchange rate of foreign currency and Bitcoin Cash price.

 22. instagram Takipçi Hilesi

  Bir numaralı sosyal medya yardımcınız olarak sizlere
  gerekli tüm işlemleri son derece kaliteli bir şekilde sağlıyoruz.

  Popüler olmak ve belirli bir kitleye hitap etmek ister misiniz, desteğimizle bu prosedürleri
  takip ederek güne ayak uydurarak popülaritenizi kolayca artırabilirsiniz.
  Herkes Instagram hilelerinin güvenilmez olduğuna
  dair bir algıya sahip ancak 2021 yazında bu çalışmalar artık yüksek güvenilirlik ve kalite ile yapılıyor.
  En güvenilri şekilde hiç ücret ödemeden günlük limitli şekilde takiçilerinizi
  arttırabilirsiniz

  https://rebrand.ly/takipcibegenihilesi

 23. Попперс Poppers. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в Владивостоке, стр. 3. Каталог товаров. Владивосток. Tiu. Спрашивается, кто вам мешал эти самые источники заблаговременно приобретать?! 600 руб. ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ Если Вы хотите получить истинное удовольствие, то попперс Rush c одной из самых сильных формул в мире — то, что Вам нужно! Если Вам хочется движения, веселья и подъема сил, то попперс Rush — находка для Вас! Наш интернет-магазин доступен каждому в любое время суток. У нас представлены только качественные препараты: попперсы и аналоги таблеток виагры в блистерах, которые помогут разнообразить сексуальную жизнь и внести в нее новые пикантные ощущения.
  https://gzozulin.com/community/profile/georgina1283010/
  Наиболее часто фактором, вызывающим снижение потенции, является уменьшение количества мужского гормона — тестостерона. Нарушение выработки тестостерона может случиться в результате многих причин: возраст, стресс, усталость, злоупотребление алкоголем, хронические заболевания, сосудистые расстройства. В результате — ослабевает эрекция и понижается половое влечение Профессиональный подход к данному вопросу обеспечивает высокую эффективность комбинированных методов лечения, назначенных специалистами нашего урологического отделения. Импотенция является диагностическим симптомом, а не самостоятельным заболеванием. Таким образом, нарушение половой функции может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем, требующих не только повышения потенции. Эректильная дисфункция может являться не только следствием, но во многих случаях и предвестником тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной импотенции может оказаться стрессовая ситуация. В таком случае затруднения с эрекцией являются частью естественной реакции организма. К сожалению, первые неудачи могут спровоцировать развитие тревоги относительно сексуальных способностей, которая в дальнейшем станет основной причиной продолжительной импотенции.

 24. ศบค. ยอมรับทุกจังหวัดมีผู้ติดเชื้อ ห่วงการเดินทางข้ามจังหวัดทำเชื้อกระจายมากขึ้น ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขเสนอปรับเพิ่มมาตรการเข้มขึ้น แต่ไม่เรียกล็อกดาวน์ รอที่ประชุมสรุปพรุ่งนี้

  วันนี้ (8 ก.ค.) แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวถึงกรณีมีผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดินทางข้ามจังหวัดว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดมีรายงานผู้ติดเชื้อทุกจังหวัด โดย ศบค. กังวลเรื่องกลุ่มผู้ป่วยที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดและมีการติดเชื้อ โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัด 276 ราย ภาคกลางและตะวันออก 17 จังหวัด 204 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 841 ราย ภาคใต้ 5 จังหวัด 44 ราย

  ซึ่งผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดบางส่วนเดินทางไปในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีเหลือง ที่สามารถไปร้านอาหาร สังสรรค์ พบปะเพื่อนฝูง และอาจมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น จังหวัดในภาคอีสานที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 800 ราย ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ด้วยตนเองว่าตัวเลขเหล่านี้หากผู้เดินทาง 10-20 คน หากสามารถควบคุมแยกกักในพื้นที่ที่เหมาะสม จะไม่เห็นตัวเลขที่กระจายไปยังชุมชน ครอบครัว และเพื่อนใกล้ชิด

  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีการหารือด้วยความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนขึ้น จึงได้นำเสนอปรับมาตรการ ทั้งมาตรการสาธารณสุข มาตรการทางสังคม โดยเฉพาะห้ามการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด โดยขอความร่วมมือในการ Work from Home ขั้นสูงสุด โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ย้ำว่า ไม่ได้มีคำว่าล็อกดาวน์ สิ่งที่สาธารณสุขเสนอวันนี้เป็นเรื่องของการปรับมาตรการ โดยที่จะมีรายละเอียดว่ากิจการหรือกิจกรรมใดทำได้แค่ไหน รวมถึงพื้นที่ไหน จังหวัดไหน ยังไม่ได้มีการสรุป

  ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ต้องนำเสนอที่ประชุมชุดใหญ่เพื่อพิจารณาและอนุมัติในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ค.) ก่อนทิ้งท้ายว่า มาตรการที่จะมีการเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ อาจจะมีข้อจำกัด ข้อติดขัด ประชาชนหลายส่วนเกิดความไม่สะดวก จึงต้องขออภัยประชาชนไว้ด้วย ซึ่งการปรับมาตรการที่เข้มข้นอาจมีความจำเป็น ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีความอดทนในวันนี้เพื่อจะเอาชนะโควิดให้ได้ในที่สุด

 25. Love me or hate me, but you will never change me – จะรักหรือเกลียดฉัน แต่คุณก็ไม่มีทางเปลี่ยนฉันได้
  the flash

  ipro999.com

 26. เด็กหญิงติดโควิด-19 จากแม่ แต่รอฟังผลหลังตรวจโควิดและรอรับการรักษานานกว่า 5 วัน จนพ่อร้อนใจ หลังลูกสาวเริ่มมีอาการ

  กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ หลังจากที่เมื่อวานนี้ (10 ก.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ เส้นด้าย – Zendai ได้โพสต์เรื่องราวของเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากคุณแม่ ซึ่งหนูน้อยรอผลตรวจมานานกว่า 5 วัน จนเริ่มแสดงอาการ ทำให้คุณพ่อร้อนใจ ทนดูลูกทรมานไม่ไหว แต่ตัวเองก็ไปไหนไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มเสียง

  สุดท้ายได้เจ้าของหอช่วยโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ จนล่าสุดเด็กหญิงรายดังกล่าวได้รับการพาตัวไปเข้ารับการรักษาร่วมกับคุณแม่แล้ว

  โดยระบุเนื้อหาว่า “พี่มนุษย์อวกาศจะพาหนูไปหาหมอใช่ไม่คะ หนูน้อยวัย 3 ขวบ ติดเชื้อจากคุณแม่ รอเตียงมา 5 วัน จนน้องเริ่มไอหนัก หายใจไม่ออก แม่ก็อยู่ รพ.สนาม ถูกส่งไปรักษาที่ฉะเชิงเทรา ผลตรวจของน้องตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ก็ยังไม่ออก แค่โทรบอกเฉยๆ 5 วันผ่านไป พ่อของน้องร้อนใจ ทนดูลูกสาวตัวน้อยทรมานไม่ไหว

  แต่พ่อก็เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ไปไหนไม่ได้ ทำยังไงดี จนเจ้าของหอพัก ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือมาที่ #เส้นด้าย เราช่วยประสานโรงพยาบาลจนได้ผลตรวจ แต่จะส่งน้องข้ามจังหวัดไปรักษากับแม่ก็ยาก เพราะข้ามเขต ประสานทั่วสารทิศจนเหนื่อยใจ สุดท้ายน้องได้ไปรักษาตัวกับแม่แล้ว ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ช่วยกันอีกครั้งนะครับ”
  Go to https://ipro999.com/

 27. สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล แห่งศึก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัว แทมมี อับราฮัม กองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย 23 ปีจาก เชลซี ภายใต้ข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาด

  อับราฮัม เพิ่งซัลโวให้กับ สิงห์บลู ในเกมที่พวกเขาอุ่นเครื่องกับ ปีเตอร์โบโรห์ เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยโอกาสของเจ้าตัวภายใต้การคุมทีมของ โธมัส ทูเคิล ลดลงจากเดิมหลังกุนซือชาว เยอรมัน กุมบังเหียนแทนที่ แฟรงค์ แลมพาร์ด ช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมา

  ไอ้ปืนใหญ่ เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่จับตา อับราฮัม อย่างใกล้ชิดโดยมี ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แสดงความสนใจอยู่เช่นเดียวกัน

  โดยรายงานล่าสุดระบุว่า สิงโตน้ำเงินคราม เตรียมที่จะปล่อยตัว อับราฮัม ให้กับ ปืนโต ภายใต้ข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดซึ่งตัวนักเตะเองแสดงความสนใจในการเล่นให้กับ เดอะกันเนอร์ส เช่นกันเมื่อเป็นสโมสรที่เขาเป็นแฟนบอลตั้งแต่เด็ก รวมทั้งยังมี เธียร์รี อองรี เป็นไอดอล

  ขณะที่ สเปอร์ส กับ เวสต์แฮม ซึ่งจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่อาจทุ่มทุนมูลค่า 40 ล้านปอนด์ตามที่ เดอะบลูส์ ปักป้ายไว้ได้จึงทำให้ทีมของ มิเคล อาร์เตต้า กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวลูกหม้อ เชลซี รายนี้
  Go to https://ipro999.com/

 28. Instagram Follower Kaufen
  Instagram-Follower kaufen: mehr Trust und Reichweite für Ihre Brand
  Das Ziel, die Reichweite auf Instagram zu erhöhen, ist für viele Unternehmen und Influencer häufig nur
  schwer zu erreichen. Follower zu kaufen ist eine bewährte
  Methode, um die Instagram-Präsenz aufzubessern und mehr Menschen und potenzielle
  Kunden im beliebten sozialen Netzwerk zu erreichen.
  Instagram Follower Kaufen

 29. Ortam Ölçümü
  İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm
  Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik”
  gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenirliği tarafından çalışma alanına ve
  çalışanların bu bölgede maruz kaldığı tehlikelerin saptanmasına yönelik
  lüzumlu denetim, bölge ölçümü, araştırma ve tetkiklerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
  Bakanlık kontrollerinde ya da ana firmanın kontrollerinde işyeri çalışma
  alanı ile ilgili Çalışma Sosyal Emniyet Bakanlığı (İSGÜM) den Yetki sahibi İş hijyeni laboratuvarı doğrulusunda verdiği rapor eder istenilmektedir.

  ortam ölçümü

 30. organic hair transplant
  Why Organic Hair Transplant?
  In conventional hair transplant processes, the only focus is the
  donor site, the healthy hair follicles. Grafts are obtained and transferred to the hairless
  area. However, there is decreased fat in bald regions that fail to provide nutrition to the
  follicles. If you look closely, you will see that
  the skin there is closer to the bone and emptied. Even though you transfer new hair follicles, the
  likelihood of success would be very low.
  organic hair transplant

 31. Instagram Follower Kaufen
  Instagram-Follower kaufen: mehr Trust und
  Reichweite für Ihre Brand
  Das Ziel, die Reichweite auf Instagram zu erhöhen,
  ist für viele Unternehmen und Influencer häufig nur schwer zu erreichen. Follower zu kaufen ist eine bewährte Methode, um die Instagram-Präsenz aufzubessern und
  mehr Menschen und potenzielle Kunden im beliebten sozialen Netzwerk zu erreichen.
  Instagram Follower Kaufen

 32. Steroid Satın Al
  Vücut geliştirme ilaçları denilince akla ürün anabolik steroidler, fitness sporuyla uğraşan çoğu sporcunun duyduğu şeylerdir.
  Bu yüzden de sporcular istedikleri ürünler bulmak için Steroid
  Satın Al şeklinde arama yaparak steroid ürünlerine ulaşmak isterler.

  Ayrıca Steroid Fiyat için bizimle iletişime
  geçerek ürünler hakkında genel bilgiye sahip olabilirsiniz.

  steroid satın al

 33. instagram follower kaufen
  Instagram-Follower kaufen: mehr Trust und Reichweite für Ihre Brand
  Das Ziel, die Reichweite auf Instagram zu erhöhen, ist für viele Unternehmen und Influencer häufig nur schwer
  zu erreichen. Follower zu kaufen ist eine bewährte
  Methode, um die Instagram-Präsenz aufzubessern und mehr
  Menschen und potenzielle Kunden im beliebten sozialen Netzwerk zu erreichen.
  Instagram Follower Kaufen

 34. Chelsea and Manchester City are “willing to push hard” to snap up Barcelona midfielder Ilaix Moriba before the transfer window closes, according to Mundo Deportivo.

  The Catalan newspaper reports that the 18-year-old is refusing to sign a new contract and, with the Spaniard’s current deal expiring next summer, the two Premier League sides could step up their interest in the player.

  It is believed, though, that neither Chelsea nor City have made a formal offer for Moriba yet, despite reports that they are willing to pay the teenager around €6m a year (approximately £98,000 a week).

  Barca are said to be “pessimistic” about getting an agreement with the Spanish Under 19 international, so there could be further developments on this transfer before deadline day next month.

  Moriba broke into Barcelona’s first team in the second half of last season, scoring one goal and providing three assists in 18 senior appearances under manager Ronald Koeman.

  http://www.ipro689.com

 35. Chelsea and Manchester City are “willing to push hard” to snap up Barcelona midfielder Ilaix Moriba before the transfer window closes, according to Mundo Deportivo.

  The Catalan newspaper reports that the 18-year-old is refusing to sign a new contract and, with the Spaniard’s current deal expiring next summer, the two Premier League sides could step up their interest in the player.

  It is believed, though, that neither Chelsea nor City have made a formal offer for Moriba yet, despite reports that they are willing to pay the teenager around €6m a year (approximately £98,000 a week).

  Barca are said to be “pessimistic” about getting an agreement with the Spanish Under 19 international, so there could be further developments on this transfer before deadline day next month.

  Moriba broke into Barcelona’s first team in the second half of last season, scoring one goal and providing three assists in 18 senior appearances under manager Ronald Koeman..

  http://www.ipro689.com

 36. Steroid Satın Al
  Vücut geliştirme ilaçları denilince akla ürün anabolik steroidler,
  fitness sporuyla uğraşan çoğu sporcunun duyduğu şeylerdir.
  Bu yüzden de sporcular istedikleri ürünler bulmak için Steroid Satın Al şeklinde arama yaparak
  steroid ürünlerine ulaşmak isterler. Ayrıca Steroid Fiyat için bizimle iletişime geçerek ürünler hakkında genel bilgiye sahip olabilirsiniz.

  steroid satın al

 37. Instagram Follower Kaufen
  Instagram-Follower kaufen: mehr Trust und Reichweite für Ihre Brand
  Das Ziel, die Reichweite auf Instagram zu erhöhen, ist für viele Unternehmen und Influencer häufig nur schwer zu erreichen. Follower zu kaufen ist
  eine bewährte Methode, um die Instagram-Präsenz aufzubessern und mehr Menschen und potenzielle Kunden im beliebten sozialen Netzwerk zu erreichen.
  Instagram Follower Kaufen

 38. instagram takipçi satın al
  Instagram takipçi paketlerimizin tamamı yüksek kaliteli ve tam otomatik olarak sağlanmaktadır.

  İsteğinize göre aktif instagram Türk takipçi, aktif instagram
  bot takipçi veya instagram yabancı takipçi seçenekli paketlerimize göz atarak
  dilediğiniz Insta takipçi paketini satın alabilirsiniz…

  steroid sipariş

 39. instagram follower kaufen
  Instagram-Follower kaufen: mehr Trust und Reichweite
  für Ihre Brand
  Das Ziel, die Reichweite auf Instagram zu erhöhen, ist für viele Unternehmen und Influencer häufig
  nur schwer zu erreichen. Follower zu kaufen ist eine
  bewährte Methode, um die Instagram-Präsenz aufzubessern und mehr Menschen und potenzielle Kunden im beliebten sozialen Netzwerk zu
  erreichen.
  instagram follower kaufen

 40. 💚โปรแนะนำเพื่อน ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก💚
  💰 หารายได้เสริมง่ายๆ ในยุคโควิด-19
  📈 ”รับคอมมิชชั่น” เต็มๆ ได้ทุกยอดเล่นของเพื่อน
  ✨ติดต่อสอบถามแอดมินได้ตลอด 24ชม 🙇‍♀️
  https://www.ipro689.com/

 41. izmir lazer epilasyon
  Epilasyon vücutta çıkan istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmayı sağlayan bir yöntemdir.
  Vücutta aşırı kıllanmanın olduğu bölgelerde epilasyon yaptırmak mümkündür.
  Özellikle genital bölge ve koltukaltı bölgelerinde epilasyon yaptırmak
  son derece yaygındır. Bu bölgeler terlemeye oldukça müsaittir.

  izmir lazer epilasyon

 42. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 43. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see
  if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I
  had to share it with someone!

 44. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working
  with? I’m looking to start my own blog in the
  near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 45. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 46. organic hair transplant
  Why Organic Hair Transplant?
  In conventional hair transplant processes, the only focus is the donor site, the healthy hair follicles.
  Grafts are obtained and transferred to the hairless area.
  However, there is decreased fat in bald regions
  that fail to provide nutrition to the follicles.
  If you look closely, you will see that the skin there is closer to the bone and emptied.
  Even though you transfer new hair follicles, the likelihood
  of success would be very low.
  organic hair transplant

 47. instagram takipçi satın al
  Instagram takipçi paketlerimizin tamamı yüksek kaliteli ve
  tam otomatik olarak sağlanmaktadır.
  İsteğinize göre aktif instagram Türk takipçi, aktif instagram bot takipçi veya instagram yabancı takipçi seçenekli paketlerimize göz atarak
  dilediğiniz Insta takipçi paketini satın alabilirsiniz…

  instagram takipçi satın al

 48. Instagram Follower Kaufen
  Instagram-Follower kaufen: mehr Trust und Reichweite für Ihre Brand
  Das Ziel, die Reichweite auf Instagram zu erhöhen, ist für viele Unternehmen und Influencer häufig
  nur schwer zu erreichen. Follower zu kaufen ist
  eine bewährte Methode, um die Instagram-Präsenz aufzubessern und mehr
  Menschen und potenzielle Kunden im beliebten sozialen Netzwerk zu erreichen.
  Instagram Follower Kaufen

 49. 💖 เพื่อนเล่นเยอะ…พี่ได้เยอะ 💖
  สร้างรายได้จากการแนะนำเพื่อน
  เพียงพี่แนะนำเพื่อนมาเล่น…
  โดยให้เพื่อนสมัครผ่านลิงก์แนะนำเพื่อน
  ง่ายๆแค่นี้…ยอดเล่นของเพื่อน
  จะถูกนำมาคิดเป็นรายได้ให้พี่นะคะ💸

  Go to https://www.ipro689.com/

 50. 💖 เพื่อนเล่นเยอะ…พี่ได้เยอะ 💖
  สร้างรายได้จากการแนะนำเพื่อน
  เพียงพี่แนะนำเพื่อนมาเล่น…
  โดยให้เพื่อนสมัครผ่านลิงก์แนะนำเพื่อน
  ง่ายๆแค่นี้…ยอดเล่นของเพื่อน
  จะถูกนำมาคิดเป็นรายได้ให้พี่นะคะ💸

  Go to https://www.ipro689.com/

 51. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter
  a blog that’s equally educative and engaging, and let
  me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough folks are
  speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled
  across this in my hunt for something concerning this.

 52. Thanks , I’ve recently been searching for information approximately this topic for a long time and yours is
  the greatest I have came upon till now. But, what concerning
  the bottom line? Are you sure in regards to the source?

 53. 🔥 แจกหนัก แจกจริง 🔥
  💸แจกรางวัลใหญ่ทุกชั่วโมงต่อเนื่อง💥
  เพียงฝากเงินตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ไปกับเรา
  ไม่ผิดหวังแน่นอน
  🎉🎈รับประกันความมั่นคงทางการเงิน 🧨🎇
  ซื่อสัตย์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว ด้วยระบบอัตโนมัติ (ไม่มีขั้นต่ำ)🏆

 54. ถ้าจะลงทุนทำอะไรซักอย่างเพื่อหารายได้เพิ่มยิ่งลงทุนน้อยยิ่งดี
  ก็เลยได้เอาใจนักลงทุนที่ไม่ได้อยากต้องการลงทุนมากอย่างสล็อตออนไลน์แต่กำไรคุ้มค่า
  โดยการเข้าเล่นเกมพนันออนไลน์แบบฝากถอนไม่มีอย่างน้อย
  รวมทั้งใช้ระบบอัตโนมัติทำให้ง่ายรวมทั้งสะดวกในการเข้าใช้งานด้วยครับ

 55. 🎉โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่🎉
  1. รับฟรีโบนัส20%ของยอดฝากครั้งแรก
  2. ฝากครั้งแรก500บ. รับเครดิต 200บ.
  3. แนะนำเพื่อนรับ30% ยอดฝากเพื่อน
  4. สะสมเพื่อน10คน รับเงินสด 1,000บ.
  5. ฝาก 300บ.ขึ้นไปได้เข้ากลุ่ม VIP
  บอล⚽️-หวย💰-มวย🥊-เกม🎲-คาสิโน 💵🎰
  มีครบ ทุกการเดิมพัน

 56. 🌷🌷การันตีความมั่นคงและบริการดี🌷🌷ที่สุด !
  💚สมัครง่าย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  💚ฝาก-ถอน โอนไว

 57. ✔️ยุสเดียวจบ มีครบวงจร
  บอล⚽️-หวย💰-มวย-🥊-เกม🎰-คาสิโน(คาสิโน)
  ✔️สมัครสมาชิกใหม่500รับโบนัสเพิ่ม200 (สำหรับเกมบอล)
  ✔️รับฟรีโบนัส 20%ของยอดฝากครั้งแรก
  ✔️ฝาก-ถอน💰 ได้ตลอด 24 🕛 ภายใน 3 นาที

 58. 🎲สมัครสมาชิกใหม่รับโบนัส 20%
  🎲ชวนเพื่อนใหม่รับทันที 30%
  🎲เล่นง่าย จ่ายจริง ฝาก-ถอน 100 บาท ตลอด 24 ชม. ภายใน 1 นาที

 59. Hello There. I found your blog using msn. This is a
  very well written article. I will make sure to bookmark it and come
  back to read more of your useful information. Thanks for the
  post. I will certainly comeback.

 60. You really make it appear so easy together with your presentation however I in finding this topic to be actually one
  thing which I feel I would by no means understand.
  It sort of feels too complicated and very large
  for me. I am looking ahead in your next put up, I will try to get the grasp of it!

 61. Hello would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 62. 🌖🌔คาสิโน ออนไลน์ ☸🪐🌙
  🌧🌧คาสิโนสด ชั้นนำระดับโลก 🌠
  🇪🇸🇩🇯 1 USER เล่นจบ ครบทุกอย่าง 🇯🇵🇰🇷
  ↪↪ ๑๐ บาท ก็สามารถร่วมสนุกได้↩↩
  ⏭รองรับระบบมือถือทุกรุ่นทั้ง android และ ios ⏮
  ➕➕ จ่ๅยจริง กๅรเงิuมั่นคง ฝๅก-ถoน 24 ชม.⏱✔✔
  ㊗️㊙️สอบถามข้อมูลไอดีไลน์ แอดมาที่ https://bit.ly/2XIIUhN
  #Beogaming #Beo555
  bank

 63. 🌈สมัครคลิ้ก ⬇⬇🌈 Line@beo555
  https://bit.ly/2XIIUhN
  Line@beo555 ( มี@ข้างหน้าด้วย )
  #Beogaming #Beo555
  💸แจกทุนฟรี ให้ไปลองเล่นก่อน💸
  ✨แจกเครดิตฟรี 300/คน 🎉
  🔥รีบๆ แอดมาขอรับเครดิตฟรีกันนะค่ะ🔥
  👾เครดิตฟรีมีจำกัดต่อวันรีบๆมาใช้สิทธิ⚡️
  💸ฟรีไม่ต้องทำเทิร์น 💸https://bit.ly/2XIIUhN
  #Beogaming #Beo555
  26-08-64

 64. Instagram Follower Kaufen
  Instagram-Follower kaufen: mehr Trust und
  Reichweite für Ihre Brand
  Das Ziel, die Reichweite auf Instagram zu erhöhen, ist für viele Unternehmen und Influencer häufig nur schwer zu erreichen. Follower
  zu kaufen ist eine bewährte Methode, um die Instagram-Präsenz aufzubessern und mehr Menschen und potenzielle Kunden im beliebten sozialen Netzwerk zu erreichen.
  Instagram Follower Kaufen

 65. I do not know if it’s just me or if everyone else encountering issues with your website.
  It appears as though some of the written text within your content are running
  off the screen. Can someone else please comment and let me know
  if this is happening to them as well? This could be
  a problem with my internet browser because I’ve had
  this happen before. Appreciate it

 66. Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
  came to take a look. I’m definitely enjoying the information.
  I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and wonderful style and design.

 67. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what youre
  talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your blog when you could be giving us something informative
  to read?

 68. Good day I am so delighted I found your blog, I
  really found you by error, while I was researching
  on Google for something else, Anyhow I am here now and would
  just like to say many thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but
  I have saved it and also added your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read more, Please do keep up
  the great job.

 69. I like the helpful information you supply in your articles.
  I will bookmark your blog and test again right here frequently.
  I am fairly certain I will be told lots of new stuff right
  here! Best of luck for the next!

  Feel free to visit my page – dating free

 70. I have been browsing online greater than three hours nowadays, but I never found
  any fascinating article like yours. It’s pretty price enough
  for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right
  content as you probably did, the net will likely be a
  lot more helpful than ever before.

  My webpage :: trading cryptos

 71. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a
  doubt donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share
  this website with my Facebook group. Talk soon!

  Feel free to visit my web blog: trading secrets

 72. Today, I went to the beach front with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  My web-site – trading psychology

 73. I do trust all of the ideas you’ve introduced for your post.
  They are really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are very brief for starters. May just you please lengthen them
  a little from next time? Thank you for the post.

  Also visit my web site – learn more

 74. Hi there very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your web site and take the feeds also?
  I’m satisfied to seek out so many useful information right here within the put up, we need work out more strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

  Feel free to surf to my homepage – how to trade oil

 75. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

  Here is my site; crypto prices

 76. Hello! I know this is somewhat off-topic however I needed to ask.
  Does managing a well-established website like yours require a
  large amount of work? I’m brand new to operating a blog however I do write in my
  journal everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience
  and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

  Visit my web-site – trading guides

 77. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I will definitely return.

  My page crypto

 78. Hey! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.
  Does building a well-established blog such as yours
  take a lot of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips for
  brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

  Also visit my blog post :: Bitcoin ATM near me

 79. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided
  to check out your site on my iphone during lunch break. I
  enjoy the information you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog
  loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, excellent site!

  Here is my webpage – ballantines prix

 80. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house
  . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
  Studying this information So i am satisfied to convey that I have a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I so much for sure will make sure to do not fail to remember this web site and give it a look regularly.

  Feel free to visit my web site hyll on holland